Pemikiran Ibn Khaldun sebagai Sejarawan Islam Agung dan Relevansinya dengan Historiografi Kontemporer

Haji Awang Asbol bin Haji Mail, Andi Suwirta

Abstract


ABSTRAKSI: Makalah ini, dengan mengguna-pakai kaedah kualitatif dan pendekatan sejarah, mencuba membicarakan tentang pemikiran historiografi atau pensejarahan Ibn Khaldun. Idea pensejarahan beliau yang didasari dengan penekanan perlunya ahli sejarah bersifat analitikal dan kritis, baik terhadap kandungan penulisan sejarah mahupun sumber sejarah. Sejarah yang lari daripada unsur-unsur kritis dianggap sebagai pensejarahan deskriptif, kerana sejarah kritis mempunyai ciri-ciri mencari kebenaran dengan membahas sebab dan musabab sesuatu peristiwa itu berlaku. Sejarawan juga perlu mengutamakan penulisan yang tidak berat sebelah kepada mana-mana pihak, supaya penulisan sejarahnya lebih jujur dan mengarah ke arah kebenaran. Menurut Ibn Khaldun (1993) lagi pemahaman ke atas sejarah itu penting agar masyarakat manusia boleh mengambil iktibar dan dapat menghindarkan daripada melakukan kesilapan. Beliau berpendapat bahawa ruang lingkup pengajian sejarah bukan hanya menumpukan kepada golongan berpengaruh dan peristiwa-peristiwa besar sahaja, tetapi juga perlu melibatkan golongan bawahan. Dengan demikian, aliran pemikiran pensejarahan Ibn Khaldun, yang lahir pada abad ke-14 Masihi, telah diguna-pakai dan diakui oleh para sejarawan kontemporari. Bagaimanapun, kertas ini hanya menumpukan perbincangan kepada pensejarahan analitikal dan kritis dengan melihat contoh pentafsiran ke atas kandungan munasabah penulisan sejarah dan sumber sejarah, samada dalam pensejarahan moden di Barat mahupun di alam Melayu.

KATA KUNCI: Historiografi; Ibn Khaldun; Sejarah Analitikal dan Kritis; Ruang Lingkup Sejarah; Sumber Sejarah. 

ABSTRACT: “Ibn Khaldun's Thoughts as Great Islamic Historian and its Relevance with Contemporary Historiography”. This paper, by adopting qualitative methods and historical approaches, tries to discuss about Ibn Khaldun's historiography. His idea of historiography based on the emphasis on the necessity of historians is analytical and critical, both against historical writing and historical sources. The history that escapes critical elements is considered a descriptive hierarchy, as critical history has the character of seeking truth by discussing the causes and affects of such events. The historian should also prioritize the writing of impartiality to any party, so that the writing of history is more honest and leads to the truth. According to Ibn Khaldun (1993), understanding of history is important, so that human beings can learn and avoid mistakes. He thinks that the scope of history studies not only focuses on influential groups and major events, but also involves subordinates. Thus, the flow of thought of Ibn Khaldun, born in the 14th century, has been adopted and recognized by contemporary historians. However, this paper focuses only on analytical and critical historiography by looking at an example of the interpretation of the reasonable content of historical writing and historical sources, whether in modern historiography in the West or in the Malay world.

KEY WORD: Historiography; Ibn Khaldun; Analytical and Critical History; History Scope; History Resources.

  

About the Authors: Prof. Madya Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail ialah Pensyarah Kanan di Pengajian Sejarah dan Antarabangsa FASS UBD (Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam) di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Andi Suwirta, M.Hum. adalah Pensyarah Kanan di Jabatan Pendidikan Sejarah UPI (Universiti Pendidikan Indonesia) di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel penulis: asbol.mail@ubd.edu.bn dan suciandi@upi.edu

Suggested Citation: Mail, Haji Awang Asbol bin Haji & Andi Suwirta. (2018). “Pemikiran Ibn Khaldun sebagai Sejarawan Islam Agung dan Relevansinya dengan Historiografi Kontemporer” in INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia, Volume 3(1), February, pp.29-50. Bandung, Indonesia and BS Begawan, Brunei Darussalam: Minda Masagi Press owned by ASPENSI and BRIMAN Institute, ISSN 2443-1776.

Article Timeline: Accepted (January 5, 2018); Revised (February 2, 2018); and Published (February 28, 2018). 


Keywords


Historiografi; Ibn Khaldun; Sejarah Analitikal dan Kritis; Ruang Lingkup Sejarah; Sumber Sejarah

Full Text:

PDF

References


Abidin, Azmil bin Zainal. (2009). “Kajian Kemasyarakatan dan Ketamadunan (Ilmu ‘Umran’) Menurut Perspektif Usuluddin: Tumpuan Analitis terhadap Muqaddimah Ibn Khaldun” dalam Ibn Khaldun: Pemikiran Ibn Khaldun & Relevansinya dalam Tamadun Konlemporari. Kuala Lumpur: Pusat Dialog Peradaban UM [Universiti Malaya].

Ahmad, Ibrahim. (2017). “Lanun Alam Melayu Sekadar Helah Penjajah”. Wujud dalam online di: https://www.bharian.com.my/rencana/muka10/2017 [diakses di Bandung, Indonesia: 16hb September 2017].

“Alat-alat Kebesaran Diraja”. Wujud dalam online di: http://www.adat-istiadat.gov.bn/SitePages/Alat-Alat%20Kebesaran%20Diraja.aspx [diakses di Bandung, Indonesia: 16 September 2017].

al-Haji, Raja Ali. (1982). The Precious Gift: Tuhfat al-Nafis. London: Oxford University Press, translated and edited by Virginia Matheson Hooker, Virginia Matheson & Barbara Watson Andaya.

Al-Mas’udi. (t.th.). Muruj az-Zahab wa Ma'adin al-Jawahir. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Sufri, Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd Jamil. (1989). Penyair Diraja Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah Brunei.

al-Sufri, Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd Jamil. (1992). Liku-liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah Brunei.

Andaya, Barbara W. & Leonard Y. Andaya. (1982). A History of Malaysia. London: The Macmillan Press Ltd.

Aziz, H. Mohd Syarif. (2005). Islam Bukan Agama Keganasan. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Bakar, Haji Tassim bin Haji Abu. (2013). “Pendidikan dari Balai di Kampong Ayer ke Sekolah Moden di Darat, 1906 – 1941: Kajian Sejarah Pendidikan di Negara Brunei Darussalam” dalam SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Vol.1(2), September, ms.113-124.

Baki, Aminuddin & Paul Chang. (1959). “Laporan Penyata Pelajaran Negeri Brunei”. Bahan Tidak Diterbitkan. Brunei: 21 September.

Berahim, Ahmad Zaki, Ibrahim & Norhayati Haji Hamzah. (2009). “Pemikiran Perpindahan Pimpinan dan Tamadun dalam Peradaban Manusia Menurut Ibn Khaldun: Satu Analisis Penilaian” dalam Ibn Khaldun: Pemikiran Ibn Khaldun & Relevansinya dalam Tamadun Kontemporari. Kuala Lumpur: Pusat Dialog Peradaban UM [Universiti Malaya].

Besar, Haji Mail bin. (2008). “Gerakan Kristianisasi di Kalangan Masyarakat Islam: Kajian di Negara Brunei Darussalam”. Disertasi Sarjana Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam UM [Universiti Malaya]. Wujud secara online juga di: http://studentsrepo.um.edu.my/5298/1/GERAKAN_KRISTIANISASI [diakses di Bandung, Indonesia: 17hb Ogos 2017].

Carr, E.H. (1984). Apakah Sejarah? Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Collingwood, R.G. (1985). Idea Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Terjemahan.

Creswell, John W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. London: SAGE Publications.

Denemark, R.A. (2005). “Epistemology of World System History: Long-Term Processes and Cycles” in EOLSS: Encyclopedia of Life Support Systems. Available online also at: http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-94-04.pdf [accessed in Bandung, Indonesia: September 16, 2017].

Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln. (1994). Hand Book of Qualitative Research. USA [United States of America]: Sage Production, Inc.

Emerson, Rupert. (1974). Malaysia: Satu Pengkajian Pemerintahan secara Langsung dan Tidak Langsung. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gottschalk, Louis. (2008). Mengerti Sejarah. Jakarta: Penerbit UI [Universitas Indonesia] Press, terjemahan Nugroho Notosusanto.

HAMKA [Haji Abdul Malik Karim Amrullah]. (2016). Sejarah Umat Islam: Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara. Jakarta: Gema Insani Press.

Haw, Stephen G. (2006). Marco Polo's China: A Venetian in the Realm of Kublai Khan. London & New York: Routledge.

Hendriks, Cor. (2011). “Marco Polo and His Travels”. Available online at: http://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2017/10/Marco-Polo-and-His-Travels.pdf [accessed in Bandung, Indonesia: September 16, 2017].

Hitti, Philip K. (1985). History of the Arabs. London: Macmillan Education Ltd.

Ibrahim, Muhd Yusof. (1997). Ilmu Sejarah: Falsafah, Pengertian, dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim, Muhd Yusof & Mahayudin Haji Yahya. (1988). Sejarawan dan Pensejarahan: Ketokohan dan Karya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

JPS [Jabatan Pusat Sejarah] Brunei. (1993). Alat Kebesaran Diraja. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah Brunei.

Kartodirdjo, Sartono. (1990). Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kartodirdjo, Sartono. (1992). Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kasdi, Abdurrahman. (2014). “Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah” dalam Fikrah, Vol.2, No.1 [Juni]. Wujud dalam online pula di: https://media.neliti.com/media/publications/61754-ID-pemikiran-ibnu-khaldun [diakses di Bandung, Indonesia: 17hb Ogos 2017].

Khaldun, Ibn. (1993). Muqaddimah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kristanti, Elin Yunita. (2015). “22-4-1983: Skandal Memalukan Buku Harian Hitler”. Wujud dalam online di: http://global.liputan6.com/read/2217948/22-4-1983-skandal-memalukan-buku-harian-hitler [diakses di Bandung, Indonesia: 21 April 2017].

Lewis, Bernard et al. (1971). The Encyclopedia of Islam, Volume VIII. Leiden: E.J. Brill.

Machiavelli, Niccolo. (1991). Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, terjemahan dan kata pengantar oleh M. Sastrapratedja & Frans M. Parera.

Mail, Haji Awang Asbol bin Haji. (2006). Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei, 1950-1985. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah.

Mail, Haji Awang Asbol bin Haji. (2011). “Di Balik Tersurat, Apa Tersirat: Pentafsiran Sejarah Alam Melayu Menurut Hamka”. Kertas Kerja dibentang dan dibincang dalam Seminar Nusantara Buya Hamka, Anjuran Institut ATMA [Alam dan Tamadun Melayu] di Universiti Kebangsaan Malaysia, pada 8-9 Disember.

McAmis, Robert Day. (2002). Malay Muslims: The History and Challenge of Resurgent Islam in Southeast Asia. UK [United Kingdom]: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. Available online also at: http://ktp.isam.org.tr/pdficn/142290ic.pdf [accessed in Bandung, Indonesia: September 16, 2017].

Mohammad, Ali. (2005). “Sumbangan Tamadun Islam dalam Kehidupan Masyarakat di Alam Melayu hingga Abad ke-17 M”. Wujud dalam online di: http://umepublication.um.edu.my/filebank/published_article/2945 [diakses di Bandung, Indonesia: 16hb September 2017].

Montesquieu, Charles de Secondat & Jean-Jacques Rousseau. (1955). The Spirit of Laws. London: Encyclopædia Britannica.

Morgan, D.O. (1996). “Marco Polo in China or Not” in The Journal of the Royal Asiatic Society, Volume 6(2), July, pp.221-225.

Nicholl, Robert (2002). European Sources for the History of the Sultanate of Brunei in the Sixteenth Century. Bandar Seri Begawan: Muzium Brunei, Special Publications No.9.

Nilsson, Mikael. (2016). “Hugh Trevor-Roper and the English Editions of Hitler’s Table Talk and Testament” in JCH: Journal of Contemporary History, Vol.51(4), pp.788-812. Available online also at: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022009415619689 [accessed in Bandung, Indonesia: September 16, 2017].

Noor, Arbaiyah Mohd. (2002). Ilmu Sejarah dan Pensejarahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Osman, Pengiran Dr. Karim Pengiran Haji. (2006). “Artifek Tiruan: Satu Penipuan dalam Arkeologi” dalam Berita Muzium, Isu September – Disember, ms.5-10.

Polo, Marco. (1993). The Travels of Marco Polo, 2 Volumes. New York: Dover, Translation and the Complete Yule-Cordier Edition.

Rahman, Haji Abdul Karim bin Haji Abdul. (2016). “Sejarah Pengasasan dan Asal-Usul Kerajaan Brunei Berdasarkan Sumber Lisan”. Tesis Doktor Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: Fakulti Sastera dan Sains Sosial UM [Universiti Malaya]. Wujud secara online juga di: http://studentsrepo.um.edu.my/6454/1/HAJI_ABDUL_KARIM [diakses di Bandung, Indonesia: 16hb September 2017].

Ranke, Leopold van. (2010). The Theory and Practice of History. London: Routledge, edited with an introduction by Georg G. Iggers.

Reid, Anthony [ed]. (2010). Sumatera Tempo Doeloe: Dari Marco Polo sampai Tan Malaka. Jakarta: Komunitas Bambu, Terjemahan.

Rosen, Lawrence. (2006). “Theorizing from Within: Ibn Khaldun and His Political Culture” in Contemporary Sociology, 34(6), pp.596-599.

Said, Sanib. (1994). “Perang Kastila T.M. 1578: Satu Penelitian Semula” dalam Brunei di Tengah-tengah Nusantara: Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei.

Shboul, Ahmad A.M. (1979). Al-Mas'udi and His World. London: Ithaca Press.

Simon, Róbert. (2002). Ibn Khaldūn: History as Science and the Patrimonial Empire. Budapest: Akadémiai Kiadó, translated by Klára Pogátsa, original edition in 1999.

Sjamsuddin, Helius. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Suntharalingam, R. (1985). Pengenaian kepada Sejarah. Kuala Lumpur: Maricar & Sons.

Suntharalingam, R. (1987). Pensejarahan Barat. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Swettenham, Frank Athelstane. (1967). Stories and Sketches. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Sya’wat, Ibrahim Ali. (2007). Kesalahan-kesalahan terhadap Fakta-fakta Sejarah yang Perlu Diperbetulkan Semula. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

Teggart, F.J. (1960). Theory and Processes of History. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Toynbee, Arnold J. (2017). A Study Of History: Buku Babon Studi Sejarah. Jakarta: IndoLiterasi, Terjemahan.

Trevor-Roper, Hugh. (1947). The Last Days of Hitler. New York: The Macmillan Company. Available online also at: https://archive.org/details/TrevorRoperHughTheLastDaysOfHitler [accessed in Bandung, Indonesia: April 21, 2017].

Usman, Suparman. (2011). “Islam di Spanyol: Asal-Usul, Perkembangan, dan Kehancuran”. Wujud dalam online di: https://damzone89.wordpress.com/2011/07/30/islam-di-spanyol [diakses di Bandung, Indonesia: 17hb Ogos 2017].

Wafi, Ali Abdul Wahid. (1985). Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya. Jakarta: PT Grafitipers.

Watt, W. Montgomery. (1990). Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis. Yogjakarta: Tiara Wacana, Terjemahan.

Wood, Frances. (1995). Did Marco Polo Go to China? London: Secker & Warburg.

Zallum, Abdul Qadim. (2002). Sistem Pemerintahan Islam. Bangil: Al-Izzah, terjemahan oleh M.W. Maghfur.
DOI: https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v3i1.966

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v3i1.966.g864

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats