Sumbangan Tok Ku Paloh dalam Kegiatan Dakwah dan Pendidikan di Terengganu, Malaysia

Razi Yaakob

Abstract


IKHTISAR: Di Terengganu, Syeikh Abdul Malik (Tok Pulau Manis) berperanan sebagai penasihat kerajaan sewaktu pengasasan kesultanan Terengganu pertama. Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kehadiran Syed Abdul Rahman bin Muhammad al-Idrus (Tok Ku Paloh) sewaktu pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, kertas ini menyorot kembali peranan Tok Ku Paloh dalam bidang dakwah dan pendidikan di Terengganu. Kegiatan Tok Ku Paloh dalam dakwah dan pendidikan berkait rapat dengan tarikat Naqsyabandiyah sebagai metodologi dalam pengajaran keagamaan. Usaha Tok Ku Paloh mendapat kerjasama sepenuhnya dari Tuanku Sultan dalam usaha mewujudkan kerajaan Melayuwiyyah-Islamiah. Hasil kerjasama erat Tok Ku Paloh dan Sultan menyebabkan institusi kesultanan dan Islam semakin kukuh. Sewaktu mereka berdua masih hidup, usaha British untuk campurtangan di Terengganu melalui Perjanjian Bangkok menghadapi kebuntuan. Umumnya, usaha Tok Ku Paloh bersama Baginda Sultan dalam kegiatan dakwah dan pendidikan berjaya memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan kedaulatan Islam dan Melayu terus terpelihara.

KATA KUNCI: Tok Ku Paloh, tarikat Naqsyabandiyah, kegiatan pendidikan dan dakwah, Sultan Terengganu, serta kedaulatan Islam dan Melayu.

ABSTRACT: “The Contribution of Tok Ku Paloh in Preaching and Education in Terengganu, Malaysia”. In Terengganu, Sheikh Abdul Malik (Tok Pulau Manis) serves as a state adviser during the first founding of the Sultanate of Terengganu. This is reinforced by the presence of Syed Abdul Rahman bin Muhammad al-Idrus (Tok Ku Paloh) during the reign of Sultan Zainal Abidin III. With historical approaches, this paper highlights the activities of Tok Ku Paloh in preaching and education in the state of Terengganu. Tok Ku Paloh activities related to the Naqshabandiyya groups as religious teaching methodology. Tok Ku Paloh efforts get a full cooperation from His Majesty in order to create the state of Melayuwiyyah-Islamiyyah. The result of good collaboration between Tok Ku Paloh and the Sultan of Terengganu caused Islamic institutions in the state were strengthened and established. When both figures still existed, the British effort to intervention in Terengganu via Bangkok Agreement was deadlock. The efforts of Tok Ku Paloh with His Majesty, generally, in preaching and education have succeed in building the awareness among people on the soveregnties of Islam and Malay were continuously preserved.

KEY WORD: Tok Ku Paloh, mysticism of Naqshabandiyya, activities of preaching and education, Sultan of Terengganu, and soveregnties of Islam and Malay.

About the Author: Razi Yaakob ialah Pensyarah di Pusat Penataran Ilmu UniSZA (Unversiti Sultan Zainal Abidin), Gong Badak, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi dengan nombor talifon: +6019984 4411 dan alamat emel: raziyaakob@unisza.edu.my

How to cite this article? Yaakob, Razi. (2014). “Sumbangan Tok Ku Paloh dalam Kegiatan Dakwah dan Pendidikan di Terengganu, Malaysia” in SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Vol.2(2), September, pp.217-224. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808. 

Chronicle of the article: Accepted (August 14, 2014); Revised (August 29, 2014); and Published (September 24, 2014).


Full Text:

PDF

References


Abu Bakar, Mohamad. (1981). “Riwayat Hidup Tok Ku Paloh: Anakanda Tok Ku Tuan Besar” dalam Cenderamata Memperingati Tokoh Ulama Silam ke VI. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Abu Bakar, Shafie. (1989). “Perkembangan Keilmuan dan Kesedaran Keislaman di Terengganu” dalam PESAKA, V: Lembaga Muzium Terengganu. Kuala Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu.

Abu Bakar, Muhammad. (1991a). Ulama’ dan Umara’: Tok Ku Paloh dan Pemerintahan Islam. Kuala Terengganu: Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd.

Abu Bakar, Shafie. (1991b). “Peranan Ulama dan Kesannya terhadap Sikap Anti Penjajah dengan Rujukan kepada Pengajaran Tasawuf Sayyed Abdul Rahman bin Muhammad (Tok Ku Paloh) Berasaskan Karangannya Ma’rij al-Lahfan” dalam JKKJS-UKM [Jawatan Kuasa Kolonium Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia] [ed]. Masyarakat Melayu Abad ke-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Abu Bakar, Mohd Shafie. (1991c). “Sejarah Perkembangan dan Pengaruh Pemikiran Ulama-ulama Silam dalam Kehidupan Masyarakat Terengganu di Alam Melayu”. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Islam di Terengganu.

Abu Bakar, Mohamad. (1991d). Ulama Terengganu. Kuala Terengganu: Utusan Publication dan Distributor Sdn Bhd.

Abu Bakar, Mohamed. (t.th.). Sayyid Abdul Rahman Muhammad al-Idrus: Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: PSM [Persatuan Sejarah Malaysia].

Al-Attas, Syed Naquib. (1963). Some Aspects of Sufism as Understood and Practised among the Malays. Singapore: Malaysian Socio Logical Research Institute Ltd.

Al-Hamdani, S.A. (1972). Sanggahan terhadap Tasawwuf dan Ahli Sufi. Bandung, Indonesia: Penerbit P.T. Al-Macarif.

al-Kamshakhanawi, Ahmad. (1287 H). Jami‘ al-Usūl fi al-Awliya. Mesir: Al-Matbaat al-‘Amirat al-Wahabiyyat.

Burhanuddin. (1971). Simposium Tasawuf dan Sharifat. Pulau Pinang: Terbitan Maktab Al-Haji Abdullah bin Mohd Nordin al-Rawi.

Endut, Mohamad. (1970). “Penderhakaan di Ulu Terengganu, 1928”. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah UM [Universiti Malaya].

Gullick, J.M. (1956). Indigeneous Political Systems of Western Malaya. London: t.p.

Hasmah bt Tengku Chik, Tengku. (1970). “Ugama dan Kepercayaan di Kampung Manir, Kuala Trengganu”. Latihan Ilmiah Tidak Diterbitkan. Jabatan Kuala Lumpur: Pengajian Melayu UM [Universiti Malaya].

Humphreys, J.L. (1919). The Annual Report of the British Agent. Terengganu: t.p.

Morley, I.A.E. (1949). “The Arabi and Gaster Trade” dalam JMBRAS: Journal of the Malaysia Branch Royal Asiatic Society, Vol.22, Part I.

Muhammad al-Kalabadhi, Abu Bakar. (1960). Al-Tacruf lil Madhab al-Tasawuf. Kaherah, Mesir: Isa al-Halabi.

Muhammad Taib, Hussein Nasir. (1393 H). Usul al-Tauhid. Pulau Pinang: The United Press.

Qasem, Abul. (1975). The Ethics of Al-Ghazali. Kuala Lumpur: t.p.

Rahman Abdullah, Abdul. (1984). “Pemikiran Islam Tradisional di Nusantara”. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Bangi: Jabatan Sejarah UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Rumbah, Haji Yahya. (1980). Risalah Tarīqat Naqshabandiyah: Jalan Macrifat. Kajang: t.p.

Salleh Haji Awang, Tuan Haji Mohd. (t.th.). Mengkaji Sejarah Trengganu, Jilid III. Kuala Terengganu: t.p.

Syed Muhammad, Syed Abdul Rahman bin. (t.th.). Ma’rīj al-Lahfān. Kuala Terengganu: t.p.

Temubual dengan Haji Zainal bin Haji Long, penduduk Kampung Paloh, pada 23 Mac 2003 di Terengganu, Malaysia.

Temubual dengan Syed Mustafa Syed Abdullah, cucu daripada Tok Ku Paloh, pada 11 Januari 2002 di Kuala Terengganu, Malaysia.

Uthman al-Muhammady, Muhammad. (1982). Peradaban dalam Islam. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

Winstedt, R.O. (1718). “The Hadramaut Sayyids of Perak and Siak” dalam JMBRAS: Journal of the Malaysia Branch Royal Asiatic Society, Vol.78. Singapore: MBRAS.

Yasin, M. Sulaiman. (1980). Mengenal Ilmu Tasawuf. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Yusof, Mohamad. (1984). “Sayid Abdul Rahman Sayid Muhammad (Tok Ku Paloh)” dalam Malaysia dari Segi Sejarah, Bil.13.
DOI: https://doi.org/10.2121/susurgalur.v2i2.87

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/susurgalur.v2i2.87.g88

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats