Penerbitan-penerbitan Majalah Wanita di Malaysia Dekad 1980-an

Hamedi Mohd Adnan

Abstract


IKHTISAR: Sekitar tahun 1980-an adalah dekad pembangunan bagi majalah wanita Melayu. Sejak majalah moden wanita Melayu pertama, Wanita, yang diterbitkan pada tahun 1969, tidak kurang daripada sepuluh majalah wanita lain yang diterbitkan untuk memenuhi pembaca Melayu di Malaysia. Orientasi kandungan dalam majalah ini telah berubah dengan pesat, daripada bahan bacaan ringan untuk berkhidmat sebagai wanita suri-rumah kepada panduan berkhidmat bagi wanita kerjaya sebagai pembacanya. Oleh itu, peningkatan jumlah jenis majalah berkenaan merupakan manifestasi daripada pembangunan wanita Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Walaupun tahun 1970-an adalah dekad pembangunan moden awal bagi wanita dalam mendapat pendidikan, tahun 1980-an masih lagi tempoh peralihan dimana wanita mula mengisi semua jawatan strategik dalam pasaran kerja tradisional yang berkaitan dengan lelaki. Ia hanya pada tahun 1990-an, dimana kehadiran mereka dirasai dalam hampir semua bidang kerjaya. Perkembangan ini diwakili dalam majalah wanita yang diterbitkan sepanjang dekad. Artikel ini akan memberi tumpuan kepada pembangunan majalah wanita Melayu pada dekad 1980-an, terutamanya trend dan sejarah beberapa majalah dominan.

KATA KUNCI: Majalah wanita, wanita Melayu moden, editorial, wanita suri-rumah, wanita kerjaya, dan pembangunan moden.

ABSTRACT: “The Publications of Women Magazine in Malaysia in 1980s”. About 1980’s is the decade of development for women Malay magazine. Since the first modern Malay women magazine, Wanita, published in 1969, not less than ten other women magazines published to cater Malay readership in Malaysia. The orientation in content of these magazines has change rapidly, from as to serve the light reading materials to house-hold women to serve as the guide to the career of its readers. As such, the increasing number of these types of magazines has itself a manifestation of the development of Malay women in their daily life. While 1970’s is the decade of early modern development for women in gaining education, 1980’s is still a period of transition whereby women started to fill all strategic posts in job market traditionally related to men. It is only in 1990’s where their presence is felt in almost all areas of the careers. This development is represented in the women magazines published throughout the decades. This article will focus on the development of women Malay magazines in the decade of 1980’s, especially the trend and the history of several dominant magazines.

KEY WORD: Women magazines, modern Malay women, editorial, house-hold women, career women, and modern development.

About the Author: Prof. Madya Dr. Hamedi Mohd Adnan ialah Pensyarah Kanan di Jabatan Pengajian Media UM (Universiti Malaya), 50603 Kuala Lumpur, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi dengan nombor talifon: +6013-3622010 dan alamat email: hamedi@um.edu.my

How to cite this article? Mohd Adnan, Hamedi. (2014). “Penerbitan-penerbitan Majalah Wanita di Malaysia Dekad 1980-an” in SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Vol.2(2), September, pp.141-154. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808. 

Chronicle of the article: Accepted (April 29, 2014); Revised (June 29, 2014); and Published (September 24, 2014).


Full Text:

PDF

References


Adam, Ahmat. (1992). Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Adik [majalah]. Kuala Lumpur: Ummah Media Sdn Bhd [Sendirian Berhad], Januari 1990.

Adnan, Hamedi M. (2001). “Ekonomi Penerbitan Majalah Melayu Sebelum Merdeka”. Tesis Ph.D. Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Media UM [Universiti Malaya].

Adnan, Hamedi M. (2002). Direktori Majalah Melayu Sebelum Merdeka. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Adnan, Hamedi M. (2003). Dunia Permajalahan di Malaysia. Shah Alam: Penerbit Karisma.

Adnan, Hamedi M. (2013). Dunia Majalah Melayu Selepas Perang: Editoral, Sirkulasi, dan Iklan. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Al-Mukminah [majalah]. Kuala Lumpur: Al-Arqam, Februari 1986.

Anak Sayang [majalah]. Kuala Lumpur: Ummah Media Sdn Bhd [Sendirian Berhad], Mei 1993.

An-Nasihah [majalah]. Kuala Lumpur: Penerbit Al-Munir, Disember 1987.

Anonim. (1981). Laporan Tahunan Utusan Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Press.

Anonim. (1982). Media Index 1982. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Press.

Anonim. (1985). Media Index 1985. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Press.

Anonim. (1986). Media Index 1986. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Press.

Anonim. (1988). Media Index 1988. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Press.

Cahaya Mataku [majalah]. Kuala Lumpur: Pustaka Wira, Ogos 1993.

Dato’ Muda, Muhammad. (1941). Kitab Tarikh Surat Khabar. Bukit Mertajam: Az-Ziniah Press.

Dewi [majalah]. Kuala Lumpur: Jasika Corporations, Ogos 1980.

Dunia Fesyen [majalah]. Kuala Lumpur: Qamada Publishing House, Januari 1982.

Famili [majalah]. Kuala Lumpur: Variapop Group, Jun 1982.

Ibu [majalah]. Kuala Lumpur: Pustaka Wira Sdn Bhd [Sendirian Berhad], Mac 1989.

Iskandar, A.M. (1973). Persuratkhabaran Melayu, 1876-1968. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jelita [majalah]. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Press, Ogos 1985 dan Ogos 1986.

Keluarga [majalah]. Kuala Lumpur: Amir Enterprise, April 1976.

Mingguan Wanita [tabloid]. Kuala Lumpur: Amir Enterprise, 27 Ogos 1982.

Mott, Frank L. (1938). A History of American Magazines, Vol. 1-4. Cambridge: Harvard University Press.

Muslimah [majalah]. Kuala Lumpur: PAS [Parti Islam se-Malaysia], Mei 1984, November 1984, dan November 1985.

Pesona [majalah]. Kuala Lumpur: Pustaka Wira [Sendirian Berhad], Oktober1994.

Roff, William R. (1972). Bibliography of Malay and Arabic Periodicals Published in the Straits Settlements and Peninsular Malay States, 1876-1941. London: Oxford University Press.

Roff, William R. (1975). The Origin of Malay Nationalism. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Sayang [majalah]. Kuala Lumpur: D’ Enterprise, April 1989.

Selecta Femina [majalah]. Pulau Pinang: Syarikat Warta Negara Press, Januari 1978.

Selecta Femina [majalah]. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Press, Mac 1979.

Tebbel, John. (1967). The American Magazine: A Compact History. New York: Hawthorn Books.

Timang [majalah]. Kuala Lumpur: LPPKN [Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara], Julai-September 1986.

Ummi [majalah]. Kuala Lumpur: Ummah Media Sdn Bhd [Sendirian Berhad], November 1986.

Usahawan Malaysia [majalah]. Kuala Lumpur: Pustaka Wira Sdn Bhd [Sendirian Berhad], Januari 1990.

Wanita [majalah]. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Press, Ogos 1982, September 1987, dan Ogos 1989.

Za’ba. (1941). “Malay Journalism in Malaya” dalam JMBRAS [Journal of the Malaysia Branch Royal Asiatic Society], XIX, 2.
DOI: https://doi.org/10.2121/susurgalur.v2i2.81

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/susurgalur.v2i2.81.g82

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats