Bacaan Intertekstual terhadap Sumber Al-Isra’iliyyat dalam Tafsir Nur al-Ihsan

Mohd Sholeh bin Sheh Yusuff

Abstract


ABSTRAKSI: Tafsir Nur al-Ihsan merupakan tafsir kedua selepas Tarjuman al-Mustafid”, yang ditulis dalam bahasa Melayu pada abad ke-19 Masihi oleh Syeikh Muhammad Sa’id Umar. Objektif utama kajian ini dilakukan adalah untuk mengesan dan memperlihatkan pengaruh sumber teks luar yang terdapat di dalam teks Tafsir Nur al-Ihsan mengenai sumber “Al-Isra’iliyyat. Proses menganalisis Tafsir Nur al-Ihsan akan menggunakan kaedah bacaan intertekstual yang diasaskan oleh Mikhail Mikhaelovic Bakhtin (1981), serta dikembangkan huraian dan penganalisaannya oleh Julia Krestiva (1980). Dari sudut kaedah penyelidikan, kajian ini berbentuk kajian kepustakaan dan juga lapangan yang menggunakan pendekatan subjektif bagi melihat data secara deskriptif dan kualitatif. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat tujuh buah karya yang telah mempengaruhi intipati teks “Al-Isra’iliyyat”, iaitu: Tafsir al-Jalalyn” karya Jalal al-Din al-Suyuti & Jalal al-Din al-Mahalli (1337/1919); “Tafsir al-Jamal” karya Sulayman bin ‘Umar al-‘Ujjayli al-Jamal (t.th.); “Tafsir al-Baydawi” karya Nasir al-Din Abu Sa’id ‘Abd Allah Ibn Muhammad al-Shayrazi al-Baydawi (1416/1996); “Tafsir al-Khazin” karya ‘Ala al-Din ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-Baghdadi al-Khazin (1339/1979); “Tafsir al-Baghawi” karya Muhy al-Sunnah Abu Muhammad al-Husayn bin Mas’ud al-Baghawi (1409/1988); “Al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an karya Abu ‘Abdillah Muhamad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi (1423/2003); serta “Al-Kashf wa al-Bayan ‘an Tafsir al-Qur’an karya Abu Ishaq Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-Naysaburi al-Tha’labi (1422/2002). Dapatan analisis juga membuktikan bahawa karya yang mendominasi teks “Al-Isra’iliyyat di dalam Tafsir Nur al-Ihsan ialah Tafsir al-Jamal.

KATA KUNCI: Sejarah; Tafsir Nur al-Ihsan; Al-Isra’iliyyat; Bacaan Intertekstual; Prinsip Intertekstual. 

ABSTRACT: Intertextual Reading towards Al-Isra’iliyyat in the Tafsir Nur al-Ihsan”. “Tafsir Nur al-Ihsan is the second interpretation after Tarjuman al-Mustafid written in the Malay language in the 19th century by Sheikh Muhammad Sa'id Umar. The main objective of this study is to identify the influence of the external source in the text of Tafsir Nur al-Ihsan about the “Al-Isra’iliyyat. Intertextual reading method is used in the process of analyzing Tafsir Nur al-Ihsan founded by Mikhail Mikhaelovic Bakhtin (1981), and descriptions developed and analyzed by Julia Krestiva (1980). From the research method, this study is a literature review and field work using the subjective approach which are descriptive and qualitative data. The study found seven works which have influenced the essence of “Al-Isra’iliyyat, they are: Tafsir al-Jalalyn” by Jalal al-Din al-Suyuti & Jalal al-Din al-Mahalli (1337/1919); “Tafsir al-Jamal” by Sulayman bin ‘Umar al-‘Ujjayli al-Jamal (n.y.); “Tafsir al-Baydawi” by Nasir al-Din Abu Sa’id ‘Abd Allah Ibn Muhammad al-Shayrazi al-Baydawi (1416/1996); “Tafsir al-Khazin” by ‘Ala al-Din ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-Baghdadi al-Khazin (1339/1979); “Tafsir al-Baghawi” by Muhy al-Sunnah Abu Muhammad al-Husayn bin Mas’ud al-Baghawi (1409/1988); “Al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an by Abu ‘Abdillah Muhamad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi (1423/2003); and “Al-Kashf wa al-Bayan ‘an Tafsir al-Qur’an by Abu Ishaq Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-Naysaburi al-Tha’labi (1422/2002). The finding analysis also shows that Tafsir Nur al-Ihsan is mostly influenced by Tafsir al-Jamal.

KEY WORD: History; Nur al-Ihsan Interpretation; Al-Isra’iliyyat; Intertextual Reading; Intertextual Principle.

About the Author: Dr. Mohd Sholeh bin Sheh Yusuff ialah Pensyarah Kanan di Kulliyyah Al-Quran dan Al-Sunnah KUI (Kolej Universiti Insaniah), 09300 Kuala Ketil, Kedah Darul Aman, Malaysia. Alamat emel: mohdsholeh@insaniah.edu.my

Suggested Citation: Yusuff, Mohd Sholeh bin Sheh. (2018). “Bacaan Intertekstual terhadap Sumber Al-Isra’iliyyat dalam Tafsir Nur al-Ihsan” in INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia, Volume 3(1), February, pp.13-28. Bandung, Indonesia and BS Begawan, Brunei Darussalam: Minda Masagi Press owned by ASPENSI and BRIMAN Institute, ISSN 2443-1776.

Article Timeline: Accepted (March 10, 2017); Revised (October 28, 2017); and Published (February 28, 2018).


Keywords


Sejarah; Tafsir Nur al-Ihsan; Al-Isra’iliyyat; Bacaan Intertekstual; Prinsip Intertekstual

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Wan Nasyrudin Wan. (2008). “Tafsir Tarjuman al-Mustafid: Kajian Intertekstual”. Tesis Dr. Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: UM [Universiti Malaya].

Abidin, M. Zainal. (2015). “Pendekatan Filsafat Islam dalam Pengembangan Ilmu-ilmu Keushuluddinan” dalam Ilmu Ushuluddin, Vol.14, No.2 [Juli], hlm.85-92. Tersedia secara online juga di: http://idr.uin-antasari.ac.id/6414/1/Pendekatan%20Filsafat%20Islam.pdf [dilayari di Kuala Ketil, Kedah Darul Aman, Malaysia: 31 Ogos 2017].

Akhtar, Shabbir. (2002). Islam: Agama Semua Zaman. Jakarta: Pustaka Zahra, terjemahan Rusdi Djana.

al-Baghawi, Muhy al-Sunnah Abu Muhammad al-Husayn bin Mas’ud. (1409/1988). Tafsir al-Baghawy. Al-Riyad: Dar Tayyibah.

al-Baydawi, Nasir al-Din Abu Sa’id ‘Abd Allah Ibn Muhammad al-Shayrazi. (1416/1996). Tafsir al-Baydawi. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Dhahabi, Muhammad Husayn. (1977). ‘Ilm al-Tafsir. Al-Qahirah: Dar al-Ma’arif.

al-Jamal, Sulayman bin ‘Umar al-‘Ujjayli. (t.th.). Tafsir al-Jamal. Mesir: ‘Isa al-Babi al-Halabi.

al-Khazin, ‘Ala al-Din ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-Baghdadi. (1339/1979). Tafsir al-Khazin. Beirut: Dar al-Fikr.

Allen, Graham. (2011). Intertextuality. London and New York: Routledge.

al-Qurtubi, Abu ‘Abdillah Muhamad bin Ahmad al-Ansari. (1423/2003). Al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an. Al-Riyad: Dar ‘Alim al-Kutub.

al-Suyuti, Jalal al-Din & Jalal al-Din al-Mahalli. (1337/1919). Tafsir al-Jalalyn. Dimashq: Dar al-‘Ulum al-Insaniyyah.

al-Tha’labi, Abu Ishaq Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-Naysaburi. (1422/2002). Al-Kashf wa al-Bayan ‘an Tafsir al-Qur’an. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Bakhtin, Mikhail Mikhaelovic. (1968). Rebelais and His World. Bloomington: Indiana University Press.

Bakhtin, Mikhail Mikhaelovic. (1981). The Dialogic Imagination: Four Essays. Austin and London: University of Texas Press, translated by Caryl Emerson & Michael Holquist, and edited by Michael Holquist.

Bakhtin, Mikhail Mikhaelovic. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press.

Dzahabi, Muhammad Husain Adz. (1993). Israiliyat dalam Tafsir dan Hadis. Jakarta: Litera Antara Nusa, terjemahan oleh Didin Hafidzuddin.

Dostoyevsky, Fyodor. (1975). The Idiot. England: Peguin Books, translated by David Magarshack, firstly published in 1869.

El-Shirazy, Habiburrahman. (2014). “Berdakwah dengan Puisi: Kajian Intertekstual Puisi-puisi Religius Taufiq Ismail” dalam AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol.2, No.1 [Januari–Juni]. Wujud secara online juga di: file:///C:/Users/acer/Downloads/462-1750-1-PB.pdf [dilayari di Kuala Ketil, Kedah Darul Aman, Malaysia: 31 Ogos 2017].

Frank, Joseph. (2009). Dostoevsky: A Writer in His Time. USA [United States of America]: Princeton University Press.

Given, Lisa M. (2008). Qualitative Research Methods. London: A Sage Reference Publication.

Harari, Josue V. (1979). Textual Strategies. New York: Cornell University Press.

Hasibuan, Salman et al. (2010). “Studi Teks dan Dokumentasi”. Tersedia secara online di: https://www.researchgate.net/...KUALITATIF [dilayari di Kuala Ketil, Kedah Darul Aman, Malaysia: 31 Ogos 2017].

Hawthorn, Jeremy. (2000). A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory. London: Arnold.

Ibn Khaldun, ‘Abd Rahman bin Muhammad. (2000). Muqaddimah Ibn Khaldun. Beirut: Dar Sadir.

Jones, Malcolm V. & Garth M. Terry. (2010). New Essays on Dostoyevsky. London: Cambridge University Press.

Jung, Hwa Yol. (1999). “Bakhtin, Mikhail Mikhailovich” in Robert Audi [ed]. The Cambridge Dictionary to Philosophy. London: Cambridge University Press, pp.70-71.

Junus, Umar. (1985). Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Kristeva, Julia. (1980). Desire in Language: A Simeotik Approach to Literature and Art. Oxford: Basil Blackwell.

Manshur, Fadlil Munawwar. (2017). “Teori Dialogisme Bakhtin dan Konsep-konsep Metodologisnya” dalam SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities, Vol.1, No.2 [Mei]. Wujud secara online juga di: file:///C:/Users/acer/Downloads/27785-61038-1-SM.pdf [dilayari di Kuala Ketil, Kedah Darul Aman, Malaysia: 31 Ogos 2017].

Napiah, Abdul Rahman. (1994). Tuah-Jebat dalam Drama Melayu: Satu Kajian Intertekstualiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wujud dalam online juga di: http://www.nlb.gov.sg/biblio/7412324 [dilayari di Kuala Ketil, Kedah Darul Aman, Malaysia: 10 November 2017].

Othman, Fadlan Mohd & Mohd Fadhil Mohd Faudzi. (2009). “Aplikasi Ilmu Takhrij dalam Kitab Tafsir Melayu: Tinjauan Awal terhadap Surah Al-Baqarah, Kitab Tafsir Nur al-Ihsan oleh Al-Shaykh Muhammad Sa’id Bin ‘Umar”. Kertas Kerja dalam Seminar Sehari Tokoh Tafsir Dunia Melayu di UNITEN, Malaysia, pada 2 November.

Rahman, Fazlur. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Rahman, Abdul Razak Abdul. (2010). “Mengenali Tuan Haji Saaid: Mufti Ulama Tersohor di Alam Melayu”. Kertas Kerja dalam Seminar Ulama Melayu di Shah Alam, Malaysia, pada 23 Mei.

Rifai, Zainal Hasan. (1992). Kisah-kisah Israiliyat dalam Penafsiran Al-Qur’an dalam Belajar Ulumul Qur’an. Jakarta: Lentera Basitama.

Sardjono, Partini. (1986). Kakawin Gadjah Mada. Bandung: Penerbit Binacipta.

Scanlan, James Patrick. (2002). Dostoevsky the Thinker: A Philosophical Study. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Schmitz, Thomas A. (2007). Modern Literary Theory and Ancient Texts: An Introduction. Carlton: Blackwell Publishing.

Sikana, Mana. (2004). Sastera Melayu Pascamodenisme. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sikana, Mana. (2006). Teori Sastera Teksdealisme. Bangi: Pustaka Karya.

Sikana, Mana. (2007). Tokoh-tokoh Unggul dalam Sastera Melayu. Bangi: Pustaka Karya.

Sikana, Mana. (2008). “Wacana Dinamika Sastera Melayu Pascamoden” dalam Jurnal e-Utama, Jilid 1. Wujud secara online juga di: http://mlc.alc.nie.edu.sg/docs/mana_sikana.pdf [dilayari di Kuala Ketil, Kedah Darul Aman, Malaysia: 31 Ogos 2017].

Taib, Muhammad Ismi bin Mat. (2003). “Israiliyyat dalam Tafsir: Kajian terhadap Kitab Nur al-Ihsan, Karya Haji Muhammad Sa’id bin ‘Umar”. Disertasi Sarjana Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: UM [Universiti Malaya].

Temubual dengan Abdul Razak Haji Othman, mengenai Riwayat Hidup Syeikh Muhammad Sa’id Umar, di Alor Setar, Kedah, Malaysia, pada tarikh 7hb Julai 2012.

Teeuw, A. (1984). Sastra dan Ilmu Sastra. Jakarta: Pustaka Jaya.

Umar, Syeikh Muhammad Sa‘id. (1391/1970). Tafsir Nur al-Ihsan. Fatani, Thailand: Matba’ah bin Halabi.

Yusuff, Mohd Sholeh Sheh & Mohd Nizam Sahad. (2013). “Bacaan Intertekstual Teks Fadilat dalam Tafsīr Nūr al-Iḥsān” dalam Jurnal Usuluddin, Vol.37 [Januari–Jun], ms.33-55. Wujud secara online juga di: file:///C:/Users/acer/Downloads/7459-241-15921-1-10-20170930.pdf [dilayari di Kuala Ketil, Kedah Darul Aman, Malaysia: 31 Ogos 2017].

Yusuff, Mohd Sholeh Sheh & Mohd Nizam Sahad. (2014). “Bacaan Intertekstual terhadap Tafsir Nur al-Ihsan: Kajian Menurut Kaedah Ekserp” in International Journal of the Malay World and Civilisation, 2(2), pp.53-63.

Zaim, Mohd Nazimi. (2010). “Kajian Takhrij Hadith dalam Tafsir Nur al-Ihsan”. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Pulau Pinang: USM [Universiti Sains Malaysia].
DOI: https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v3i1.965

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v3i1.965.g863

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats