Hubungan Al-Qur’an dan Al-Hadith dengan Ilmu Sejarah: Cerminan Iktibar daripada Tuhan Yang Maha Kuasa

Haji Awang Asbol bin Haji Mail

Abstract


ABSTRAKSI: Al-Qur’an memang mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan, tidak terkecuali dengan ilmu sejarah. Ini jelas menunjukan bahawa Islam juga menghargai peristiwa-peristiwa bersejarah, sepertimana yang terakam dalam Al-Qur’an dan Al-Hadith. Artikel ini, dengan menggunapakai kaedah penyelidikan sejarah dan penjelasan yang deskriptif-kualitatif, mahukan menganalisis tak setakat sejarah asal-usul manusia menurut Al-Qur’an, sejarah para Nabi, dan sejarah penciptaan alam nyata dan alam ghaib dalam Al-Qur’an, yang berorientasikan pada masa lalu, tetapi juga wujud hubung-kait antara pemerihalan sejarah dalam Al-Qur’an dan Al-Hadith itu dengan masalah-masalah terkini serta ramalan mengenai datangnya hari Kiamat, yang berorientasikan sejarah masa hadapan. Meskipun lembaran sejarah yang tercatat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadith sudah menjangkau beribu tahun dan hingga kini sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam tamadun manusia, namun yang tidak banyak berubah ialah kegiatan yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT (Subhanahu Wa-Ta’ala). Nilai-nilai negatif seperti yang terdapat dalam sejarah Al-Qur’an, dalam kalangan manusia hari ini, masih wujud dan berleluasa. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa manusia hari ini masih belum mahu mengambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada kaum-kaum terdahulu, sepertimana yang didedahkan oleh kisah sejarah dalam Al-Qur’an dan Al-Hadith. Mereka tidak terfikir bahawa perkara ini akan mengundang bala dan bencana daripada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Berkuasa.

KATA KUNCI: Al-Qur’an dan Al-Hadith; Ilmu Sejarah; Iktibar; Sejarah para Nabi; Masalah Moral. 

ABSTRACT: “The Relationship of Al-Qur'an and Al-Hadith with the Science of History: Reflection of the Lesson from the God Almighty”. The Al-Qur'an indeed contains a variety of knowledges, no exception to the science of history. This clearly shows that Islam also concerned the historical events, as recorded in the Al-Qur'an and Al-Hadith. This article, by applying the method of historical research and descriptive-qualitative explanations, wants to analyze not only the history of human origin according to the Al-Qur'an, the history of the Prophets, and the history of real and supernatural creation in the Qur'an, which is oriented in the past, but there is also a connection between the historical description in the Qur'an and Al-Hadith with the latest problems and predictions about the coming of the Day of Judgment, which is historical oriented in the future. Although the history of the Al-Qur'an and the Al-Hadith has reached thousands of years, and has made many advances in human civilization, but that does not change much is the human activities contrary to the will of Allah Almighty. Negative values such as those found in the history of the Al-Qur'an, in human beings today, still exist and widespread. Therefore, it is argued that human beings today still have not been able to take lessons from what happened to the earlier races, as revealed by the historical accounts in the Al-Qur'an and Al-Hadith. They do not think that this will bring disaster and catastrophe from Allah SWT, God Almighty.

KEY WORD: Al-Qur'an and Al-Hadith; Science of History; Learn; History of the Prophets; Moral Problems.

About the Author: Prof. Madya Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail ialah Pensyarah Kanan di Pengajian Sejarah dan Antarabangsa FASS UBD (Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam) di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi secara terus melalui emel di: asbol.mail@ubd.edu.bn  

Suggested Citation: Haji Mail, Haji Awang Asbol bin. (2017). “Hubungan Al-Qur’an dan Al-Hadith dengan Ilmu Sejarah: Cerminan Iktibar daripada Tuhan Yang Maha Kuasa” in INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia, Volume 2(2), August, pp.83-100. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 2443-1776.

Article Timeline: Accepted (March 2, 2017); Revised (May 20, 2017); and Published (August 30, 2017).


Keywords


Al-Qur’an dan Al-Hadith; Ilmu Sejarah; Iktibar; Sejarah para Nabi; Masalah Moral

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Alwi. (2005). Tradisi Pemerintahan Islam dan Kolonialisma dan Sejarah Alam Melayu. Kuala Lumpur: Darul Fikir Sdn Bhd.

Abdullah, Yusri Abdul Ghani. (2004). Historiografi Islam: Dari Klasik hingga Moden. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Addariny, Musyafa. (2015). “Harus Seimbang antara Mencari Dunia dan Akhirat?”. Wujud dalam online di: https://muslim.or.id/25678-harus-seimbang-antara-mencari-dunia-dan-akhirat.html [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Ahmad, Shopuan Anuar. (2004). Apa Perlunya Tuhan & Agama. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

al-Farisi, Rudi Arlan. (2017). “Hubungan Al-Hadits dengan Al-Qur’an”. Wujud dalam online di: http://www.fiqhislam.com/ulumul-hadits/fiqhislam/ulumul-hadits/hubungan-hadits-dengan-al-quran [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 20hb Mei 2017].

Alghiffary, Muhammad. (2016). “Makna Semiosis Kisah Nabi Nuh dalam Al-Qur’an: Kajian Semiotika Umberto Eco”. Tesis Magister Tidak Diterbitkan. Yogyakarta, Indonesia: Pascasarjana UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga. Wujud dalam online juga di: http://digilib.uin-suka.ac.id/22860/1/1420510093 [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Alifuddin, Muhammad. (2009). Sejarah dan Pengantar ‘Ulumul al-Qur’an. Jakarta: Penerbit Yayasan Sipakarannu Nusantara. Wujud dalam online juga di: https://alifquantum.files.wordpress.com/2016/12/sejarah-dan-pengantar-ulum-al-quran1.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 20hb Mei 2017].

al-Jerrahi, Syaikh Muzaffer Ozak. (2009). Allah, Nabi Adam, dan Siti Hawa. Bandung: Pustaka Hidayah, cetakan ke-1, terjemahan Luqman Hakim.

al-Khalidy, Shalah. (2000). Kisah-kisah Al-Qur’ân: Pelajaran dari Orang-orang Dahulu. Jakarta: Gema Insani Press, cetakan ke-3, terjemahan Setiawan Budi Utomo.

al-Na’miy, Abdullah al-Amin. (1994). Kaedah dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Qabisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Qur’an dan Terjemahan. (1987). Jakarta, Indonesia: CV Toha Putra Semarang.

al-Rasyid, Faisal Machmud. (2016). “Perang Dunia ke-3 Diambang Pintu: Dunia Kembali ke Peradaban Kuno”. Wujud dalam online di: https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/perang-dunia-ke-3-diambang-pintu [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Amal, Taufik Adnan. (2001). Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an. Yogyakarta: Penerbit FKBA.

Ash-Shiddiqiey, T.M. Hasbie. (1987). Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

at-Tamimi, Abuya Ashaari Muhammad. (2007). “Kuliah Tafsiran Ummiy: Rasulullah itu Ummiy, Ummiy Bukan Buta Huruf”. Wujud dalam online di: https://aboutmiracle.wordpress.com/2007/07/13/nabi-muhammad-saw-adalah-rasul-yang-ummi [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Azami, Muhammad Mustafa. (2005). Sejarah Teks Qur’an. Kuala Lumpur: Darul Fikir Sdn Bhd., terjemahan M. Sohirin et al.

Badiwi, Al-Adib Yusuf ‘Ali. (1995). Huru-Hara Kiamat Menurut Al-Qur'an dan Al-Haditli. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.

Bahreisy, H. Salim. (1980). Sejarah Hidup Nabi-nabi. Surabaya: Penerbit PT Bina Ilmu.

Collingwood, R.G. (1985). Idea Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Terjemahan.

Cooley, J. (2002). Unholy Wars: Afghanistan, America, and International Terrorism. London: Pluto Press.

Daud, Haron. (1989). Sejarah Melayu: Satu Kajian daripada Aspek Pensejarahan Budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Denzin, Norman K. (2008). “Evolution of Qualitative Research” in Lisa M. Given [ed]. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods, Volumes 1 & 2. Los Angeles, London, New Delhi, and Singapore: A SAGE Reference Publication.

Haji Alias, Haji Johari. (1996). Perkara Asas Fardhu Ain. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Hanum, Zuraidha. (2014). “Kisah Kaum-kaum yang Dihancurkan dalam Al-Qur’an: Pendekatan Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Yogyakarta, Indonesia: Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga. Wujud dalam online juga di: http://digilib.uin-suka.ac.id/11788/1/BAB [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Haryadi, Putra. (2012). “10 Permintaan Iblis kepada Allah SWT”. Wujud dalam online di: https://www.kompasiana.com/kimbury/10-permintaan-iblis-kepada-allah-swt [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Hawwa, Sa’id. (2002). Ar-Rasul Muhammad SAW. Solo, Indonesia: Media Insani Press, terjemahan Jasiman et al.

Hussain, Khalid. (1967). Hikayat Iskandar Zulkarnain. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hussain, Mohd Yusof. (1996). “Globalisasi Media Massa dan Teknologi Maklumat: Cabaran para Pendakwah”. Kertas Kerja dalam Ijtima' Ulama se-Malaysia kali ke-8 di Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, pada 26hb Oktober.

Ibrahim, Mohd Yussof. (1975). Pengertian Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim, Syed Mahadzir Syed. (2000). “Sikap Masyarakat dalam Menghadapi Karenah Remaja” dalam Majalah Dakwah. Kuala Lumpur: Isu 274 [Jun].

Iyas, Syaikh Muhammad bin Ahmad bin. (2002). Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Bandung: Pustaka Hidayah, cetakan ke-1, terjemahan Abdul Halim.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. (2007). Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah yang Shahih. Bogor, Indonesia: Penerbit Pustaka at-Taqwa. Wujud dalam online pula di: https://almanhaj.or.id/2043-islam-adalah-agama-yang-sempurna.html [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Katresna, Muh Rhaka. (2015). “Antara Darwin dan Harun Yahya: Mengenai Asal-usul Manusia”. Wujud dalam online di: http://rhakakatresna.blog.upi.edu/2015/04/antara-darwin-dan-harun-yahya-mengenai-asal-usul-manusia/ [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Kettani, Ali M. (2005). Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, terjemahan Zarkowie Soejoeti.

Khaldun, Ibnu. (2015). Mukaddimah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Terjemahan.

Labis, Haji Muhammad Nur. (2002). Sejarah Penulisan Mushaf Asy-Syarif. Bandar Seri Begawan: Jabatan Mufti Kerajaan.

Lestari, Lenni. (2014). “Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an: Telaah Metodologi atas Buku Judaism and Islam” dalam Jurnal Suhuf, Vol.7, No.1 [Juni], hlm.41-60. Wujud dalam online pula di: file:///C:/Users/acer/Downloads/22-Article%20Text-88-1-10-20151108.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 9hb Oktober 2016].

Lubis, Agus Salim. (1987). Sendi Pokok Ajaran Islam. Kuala Lumpur: Pustaka al-Nizam.

Mas'od, Mohd Aizam bin. (2012). “Serangan Ideologi Barat terhadap Pemikiran Umat Islam dan Implikasinya kepada Iman” dalam Jurnal Penyelidikan Islam, Bil.25. Wujud dalam online juga di: http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/34227/Article_6.PDF [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 9hb Oktober 2016].

Meyer, Gerald J. (2006). A World Undone: The Story of the Great War 1914 to 1918. New York: Random House.

Mubarak, Abdullah Haji. (1996). Kisah para Nabi dan Rasul. Kuala Lumpur: Penerbit Al-Hidayah.

Najib, Muhammad. (2016). “Kisah Negeri Saba’ dalam Al-Qur’an: Studi Kritis Pemahaman Fahmi Basya”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Semarang, Indonesia: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN [Universitas Islam Negeri] Walisongo. Wujud dalam online juga di: http://eprints.walisongo.ac.id/5867/1/124211065.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 3hb Julai 2017].

Neuwirth, Angelika et al. (2010). The Quran in Context Historical and Literary Investigations into the Quranic Milieu. Leiden: Brill.

Nor, Mohd Roslan Mohd. (2010). “Konflik Israel – Palestin dari Aspek Sejarah Moden dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis” dalam Jurnal Al-Tamaddun, Bil.5, ms.73-92. Wujud dalam online juga di: https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00009616_67678.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Noor, Arba’iyah Mohd. (2011). “Perkembangan Pensejarahan Islam di Alam Melayu” dalam Jurnal Al-Tamaddun, Bil.6, ms.29-50. Wujud dalam online juga di: https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00001137_74522.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Noor, Yaakob Mat. (1994). Kedudukan Islam dalam Perlembagaan: Suatu Analisis. Shah Alam: Al-Rahmaniah.

Noordin, Sulaiman. (1997). Sejarah Pemikiran, Sumber Ilmu, Perbandingan Ideologi, dan Orde Baru Dunia. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Padwisana, Nur. (2017). “Gaya Bahasa Komunikasi Dakwah Nabi Sulaiman dengan Ratu Negeri Saba’ dan para Pembesar dalam Al-Qur’an”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Surakarta, Indonesia: Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN [Institut Agama Islam Negeri]. Wujud dalam online juga di: http://eprints.iain-surakarta.ac.id/447/1/Nur%20Padwisana.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 3hb Julai 2017].

Patmawati. (2013). “Sejarah Dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah”. Wujud dalam online di: file:///C:/Users/acer/Downloads/75-269-1-PB%20(1).pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 9hb Oktober 2016].

PDI [Pusat Da'wah Islamiah]. (2005). Membina Umat Mandiri. Bandar Seri Begawan: Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam.

Pitsuwan, Surin. (1989). Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.

Ramadhan, Danny Setiawan. (2016). “Kisah Nabi Musa dan Raja Fir’aun”. Wujud dalam online di: http://www.muslimedianews.com/2016/05/kisah-nabi-musa-dan-raja-firaun.html [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Rashid, Khulqi. (2007). Al-Qur’an Bukan Da Vinci’s Code. Jakarta: Penerbit Hikmah.

Rashidi, H.M. (1972). Sekularisme dalam Persoalan Lagi. Jakarta: Yayasan Bangkit.

Ridzuan, A.A., M.J.H. Kadir & H.A.B. Mohamed. (2013). “Perang Badar dan Uhud: Satu Analisis Strategi Peperangan dan Pertahanan Nabi Muhammad SAW” dalam ‘Ulum Islamiyyah Journal, Vol.10 (June), ms.31-51. Wujud dalam online pula di: http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/9118/1/Vol.10%20Jun%202013.part%203.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Rizal, Khairul. (2016). “Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender): Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-Tengah (IKAT) Aceh”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Banda Aceh, Indonesia: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN [Universitas Islam Negeri] Ar-Raniry. Wujud dalam online juga di: https://repository.ar-raniry.ac.id/1760/1/Khairul%20Rizal.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].

Saad, Rahmah. (1996). Kehidupan di Alam Rahim. Bandar Seri Begawan: Percetakan Sooriya.

Sarnap, Fadillah. (1998). Perundangan Islam: Sejarah Perkembangan, Sumber, dan Mazhabnya. Kuala Lumpur: Perniagaan Jahabersa.

Shihab, Muhammad Quraih et al. (2001). Sejarah dan Ulumul Qur’an. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Sjamsuddin, Helius. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Stapa, Zakaria. (1999). “Pendidikan Islam dan Ancaman Masa Kini” dalam Jurnal Pemikir, Isu Julai-September.

Weech, W.N. (1976). Sejarah Dunia, Jilid I. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Weinberg, Gerhard L. (2005). A World at Arms: A Global History of World War II. Cambridge: Cambridge University Press, second edition.

Yahya, Harun. (2010). Kaum-kaum yang Pupus. Kuala Lumpur: Saba Islamic Media.

Yegar, M. (2002). Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar. Maryland: Lexington Books.

Yusof, Ummu. (2000). “Pengaruh Media dan Budaya Gengsterisme” dalam Majalah Dakwah. Kuala Lumpur: Isu 276 [November].

Zubeir, Ahmad. (2009). “Analisis Kisah Nabi Musa ‘Alaihi al-Salam versus Fir‘aun dalam Al-Qur’an al-Karim”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Medan, Indonesia: Program Studi Bahasa Arab, Fakultas Sastra USU [Universitas Sumatera Utara]. Wujud dalam online juga di: http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30185/Cover.pdf [dilayari di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2017].
DOI: https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v2i2.936

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v2i2.936.g846

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats