Sejarah Pembahagian Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah, dan Tauhid Asma wa Sifat dalam Pengajian Usuluddin

Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan

Abstract


ABSTRAKSI: Segolongan ulama bidang pengajian Usuluddin telah membahagikan Tauhid kepada tiga bahagian, iaitu: Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Pembahagian tersebut dikenali kemudiannya sebagai “Tauhid Tiga Serangkai”. Ibnu Taimiyyah, atau nama penuhnya ialah Abul Abbas Taqiy ad-Din Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harrani, adalah individu yang sering dikaitkan dengan pembahagian Tauhid kepada tiga bahagian. Namun, sejauh manakah keabsahan dakwaan terhadap beliau, ianya masih menjadi suatu polemik yang belum diselesaikan. Oleh itu, tujuan makalah ini adalah untuk mengkaji kesejarahan “Tauhid Tiga” dan para ulama yang bertanggungjawab terhadap penyebaran pembahagian tersebut. Makalah ini menggunakan analisis kandungan melalui data perpustakaan serta kaedah dan pendekatan kualitatif. Dapatan kajian menunjukan bahawa kandungan unsur-unsur Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah, dan Tauhid Asma wa Sifat sudah wujud secara kontekstual sebelum zaman Ibnu Taimiyyah lagi. Namun, pembahagiannya telah direkodkan secara tekstual oleh Ibnu Taimiyyah pada abad ke-14 TM (Tahun Masihi) dalam “Majmu‘ Fatawa”; dan disebar kemudiannya oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab dan para pengikutnya, seperti: al-Sa‘diy, al-‘Uthaymin, al-Fawzan, dan lain-lain.

KATA KUNCI: Pembahagian Tauhid; Tauhid Rububiyyah; Tauhid Uluhiyyah; Tauhid Asma wa Sifat. 

ABSTRACT: “An Historical Account on the Oneness of Lordship, Oneness of Godship, and Oneness of Names and Attributes in the Usuluddin Studies”. Some scholars of Usuluddin studies have characterized the Tawheed into 3 basic principles, namely: the Oneness of Lordship, the Oneness of Godship, and the Oneness of Names and His Attributes. These 3 basic principles of Tawheed prominent as the “Triumvirate of Tawheed”. Affiliatelly, the Triumvirate of Tawheed usually associated to Ibnu Tammiyyah, whose the full name is Abul Abbas Taqiy ad-Din Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harrani. But, the extent of the validity of the charges against him still being a polemic that has not been resolved. Accordingly, the objective of this paper is to examine an historical account on the three basic of Tawheed and scholars who are responsible for spreading. This study used content analysis through library data and qualitative approach and method. The research findings showed that the principles of Oneness of Lordship, Oneness of Godship, and Oneness of Names and His Attributes were enhanced by earlier Muslim scholars before it was engraved textually in early 14th century at “Majmu‘ Fatawa” by Ibnu Tammiyyah. Ultimately, the ideas were promulgated blindly by Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab and his acolytes, such as: al-Sa‘diy, al-‘Uthaymin, al-Fawzan, etc.

KEY WORD: Classification of Tawheed; Oneness of Lordship; Oneness of Godship; Oneness of Names and Attributes.

About the Author: Dr. Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan ialah Pensyarah Kanan di Fakulti Pengajian Islam USAS (Universiti Sultan Azlan Shah), 33000 Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi dengan alamat emel: masakaree@usas.edu.my dan mohdsyukri_nikwan@yahoo.com

Suggested Citation: Syukri Nik Wan, Masakaree Ardae @ Nik Muhammad. (2019). “Sejarah Pembahagian Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah, dan Tauhid Asma wa Sifat dalam Pengajian Usuluddin” in INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia, Volume 4(1), February, pp.17-34. Bandung, West Java, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, with ISSN 2443-1776 (print) and ISSN 2657-0491 (online).

Article Timeline: Accepted (September 16, 2018); Revised (November 10, 2018); and Published (February 28, 2019).


Keywords


Pembahagian Tauhid; Tauhid Rububiyyah; Tauhid Uluhiyyah; Tauhid Asma wa Sifat

Full Text:

PDF

References


Abbas, Sirajuddin. (2006). I‘tiqad Ahlussunnah wal-Jama‘ah. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.

‘Abd Allah, ‘Ubaid Allah bin Muhammad Bin battah al-‘Ukbari Abu. (1418 AH [Anno Hijriah]). Al-Ibanat ‘an Syari‘at al-Firaq al-Najiyah wa-Mujanabat al-Firaq al-Madhmumat, Jilid 2. Riyadh: Dar al-Rayah.

Abduh, Syekh Muhammad. (1992). Risalah Tauhid. Jakarta, Idonesia: Penerbit Bulan Bintang, terjemahan K.H. Firdaus A.N.

Abdullah, Dudung. (2012). “Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar” dalam Al-Daulah, Vol.1, No.1 [Desember]. Wujud secara online juga di: http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/viewFile/1410/1407 [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 27hb Disember 2018].

Abualrub, Jalal. (2003). Muhammad ibn Abdil Wahhab: His Life-Story and Mission. Madinah al-Munawarah: Madinah Publishers and Distributors.

al-Badr, ‘Abd al-Razaq bin ‘Abd al-Muhsin. (1414 AH [Anno Hijriah]). Al-Qaul al-Sadid fi Radd ‘ala Man Ankar Taqsim al-Tauhid. t.k. [tanpa kota]: Dar Ibn Qayyim & Dar Ibn ‘Affan.

al-Badr, ‘Abd al-Razaq bin ‘Abd al-Muhsin. (1993). Al-Syaikh ‘Abd al-Rahman bin Sa‘diy wa-Juhuduhu fi Taudhih al-‘Aqidah. Riyadh: Maktabah al-Rasyd.

al-Badr, ‘Abd al-Razaq bin ‘Abd al-Muhsin. (2011). Tauhid 3T: Penjelasan dan Pembelaan. Johor Bahru, Malaysia: Perniagaan Jahabersa, terjemahan Mohd Amin Yaacob.

al-Dijwi, Yusuf. (1981). Maqalat wa-Fatawa al-Syaikh Yusuf al-Dijwi. Kaherah: Majma’ al-Buhuth al-Islamiyyah.

Al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibah al-Najdiyyah. (1996).

al-Faqihi, ‘Ali bin Muhammad bin Nasir. (1405 AH [Anno Hijriah]). “Al-Imam al-Hafiz ibn Mandah” dalam Kitab al-Tauhid, Jilid 1. Madinah: Markaz Sy’un al-Da’wah, ms.9-32.

al-Fawzan, Salih bin Fawzan bin ‘Abd Allah. (t.th. [tanpa tahun]). “Aqidah al-Tawhid wa Bayan ma Yudhaduha min al-Syirk al-Akbar wa al-Asghar wa al-Ta‘til wa al-Bid‘ wa Ghair Zalik”. Wujud secara online pula di: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/atwbmy.pdf [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 27hb Disember 2017].

al-Fawzan, Salih bin Fawzan bin ‘Abd Allah. (1435 AH [Anno Hijriah]). Syarh Risalah al-‘Ubudiyyah. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi.

al-Fawzan, Salih bin Fawzan bin ‘Abd Allah. (2001). Al-Mulakhkhas fi Syarh Kitab al-Tauhid. Riyadh: Dar al-‘Asimah.

al-Hasani, Al-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki. (1424 AH [Anno Hijriah]). “Al-Ghulu wa Atharihi fi al-Irhab wa Ifsad al-Mujtama”. Kertas kerja yang disampaikan dalam Al-Liqa’ al-Watani al-Thani li al-Hiwar al-Fikri. Mekah: Markaz Al-Malik ‘Abd Al-‘Aziz li Al-Hiwar Al-Watani, pada tarikh Zulkaedah 05-09.

al-Jawziyya, Ibn Qayyim. (2000). Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib. London: Islamic Texts Society, translated by Michael Abdurrahman Fitzgerald and Moulay Youssef Slitine.

al-Kufi, Abu Yusuf Yaaqub bin Ibrahim bin Habib. (t.th. [tanpa tahun]). Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Layla. Kaherah: Dar ‘Umar ibn al-Khattab.

al-Maqrizi, Taqi al-Din Ahmad bin ‘Ali. (2007). Tajrid al-Tauhid al-Mufid. Kaherah: Dar ‘Umar ibn al-Khattab.

al-Mas‘ari, Mohammad bin ‘Abd Allah. (2004). Kitab al-Tauhid ’Asl al-Islam wa Haqiqat al-Tauhid. London: t.p. [tanpa penerbit].

al-Rasyid, Muhammad Ahmad. (2004). Al-Munthalaq: Siri Tarbiyyah. Yogyakarta, Indonesia: Konsis Media. Wujud secara online pula di: http://blog.uny.ac.id/mohkhairudin/files/2012/02/Al-Munthalaq-Edisi-Indonesia.pdf [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 16hb September 2017].

al-Sa‘diy, ‘Abd al-Malik. (2011). “Al-Farq bain Tauhid Uluhiyyah wa al-Rububiyyah” dalam Alomah-Alwasat.Com, 14 Disember. Wujud secara online juga di: http://www.alomah-alwasat.com/fatwaMore.php?id=1281 [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 14hb Disember 2017].

al-Sa’diy, ‘Abd al-Rahman bin Nasir. (1419 AH [Anno Hijriah]). Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan. t.k. [tanpa kota]: Mu’assasah al-Risalah.

al-Sa’diy, ‘Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa‘diy @. (2004). Al-Qaulu al-Sadid Syarh Kitab al-Tauhid. Riyadh: Dar al-Thabat.

al-Saqqaf, Hasan bin ‘Ali. (t.th. [tanpa tahun]). Al-Salafiyah al-Wahhabiyyah: Afkaruha al-Asasiyyah wa Juzuruha al-Tarikhiyyah. Beirut: Dar al-Imam al-Rawwas.

al-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir. (2001). Tafsir al-Tabari Jami‘ al-Bayan ‘an Tafsir Aaya al-Qur’an. Kaherah: Hijr.

al-Tahawi, Ahmad bin Muhammad bin Salamah @ Abu Ja‘far al-Tahawi al-Hanafi. (1995). Matn al-‘Aqidah al-Tahawiyyah Bayan ‘Aqidah Ahl al-Sunah wa al-Jama‘ah. Beirut: Dar Ibn Hazmi.

al-‘Uthaymin, Muhammad bin Salih. (t.th. [tanpa tahun]). Syarh al-’Usul al-Thalathah. Iskandariyyah: Dar al-Iman.

al-‘Uthaymin, Muhammad bin Salih. (1415 AH [Anno Hijriah]). Al-Qaul al-Mufid ‘ala Kitab al-Tauhid, Jilid 1. t.k. [tanpa kota]: Dar al-‘Asimah.

al-‘Uthaymin, Muhammad bin Salih. (1421 AH [Anno Hijriah]). Syarh al-‘Aqidah al-Wasitiyyah, Jilid 1. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi.

al-‘Uthaymin, Muhammad bin Salih. (1422 AH [Anno Hijriah]). Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Riyadh: Al-Maktab al-Ta’awuni li al-Da’wah wa al-Irsyad wa Taw’iyat al-Jaliyat.

al-‘Uthaymin, Muhammad bin Salih. (1427 AH [Anno Hijriah]). Syarh Riyadh al-Salihin min Kalam Sayid al-Mursalin, Jilid 5. Riyadh: Madar al-Watan.

al-‘Uthaymin, Muhammad bin Salih. (1995). Aqidah Ahlussunnah wal-Jama’ah. Jakarta: Yayasan al-Sofwa, terjemahan Muhammad Yusuf Harun.

al-Wahhab, ‘Abd Rahman bin Hasan bin Muhammad bin ‘Abd. (1999). “Al-Risalah al-Thalithah fi ’Anwa‘ al-Tauhid wa ’Anwa‘ al-Syirk” dalam Majmu’ah al-Tawhid al-Najdiyyah. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah.

al-Wahhab, ‘Abd Rahman bin Hasan bin Muhammad bin ‘Abd. (2002). Fath al-Majid li Syarh Kitab al-Tauhid. Riyadh: Dar al-Mu'ayyad.

al-Wahhab, Muhammad bin ‘Abd. (t.th.[tanpa tahun]a). Al-’Usul al-Salathah. Riyadh: Dar-us-Salam Publications.

al-Wahhab, Muhammad bin ‘Abd. (t.th.[tanpa tahun]b). Kasyf Syubuhat. Riyadh: Dar-us-Salam Publications.

al-Wahhab, Muhammad bin ‘Abd. (1996). Kitab al-Tauhid. Riyadh: Dar-us-Salam Publications.

al-Wahhab, Sulaiman bin ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd. (2007). Taisir al-‘Aziz al-Hamid fi Syarh Kitab al-Tauhid, Jilid 1. Riyadh: Dar al-Sumai‘i.

‘Atiq, Hamd bin ‘Ali bin Muhammad bin. (1995). Ibtal al-Tandid bi Ikhtisar Syarh Kitab al-Tauhid. Pakistan: Dar al-Kitab wa al-Sunah.

Azra, Azyumardi. (2004). The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Australia: Allen & Unwin.

Barahmin, Yasin Ahmad. (1413 AH [Anno Hijriah]). Lamhat ‘an Tarikh Madrasah Dar al-‘Ulum al-Diniyyah bi Makkah al-Mukarramah, 1353-1410 H. t.k. [tanpa kota]: t.p. [tanpa penerbit].

Basmeih, Abdullah. (2000). Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada Pengertian Al-Qur’an. Kuala Lumpur: Darul Fikr, edisi Jawi.

Baz, ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd Allah (t.th. [tanpa tahun]). Fatawa Nur ‘Ala al-Darb. t.k. [tanpa kota]: Mu’assasah al-Syaikh ‘Abd al-‘Aziz bin Baz Khairiyyah.

Bizawie, Zainul. (2016). Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri, 1830-1945. Ciputat, Tangerang: Pustaka Compass.

Bleicher, Josef. (1980). Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy, and Critique. London: Routledge.

Bori, Caterina & Livnat Holtzman [eds]. (2010). A Scholar in the Shadow: Essays in the Legal and Theological Thought of Ibn Qayyim al-Ǧawziyyah. Roma: Istituto per l'Oriente, C.A. Nallino Oriente Moderno, Nuova Serie, Anno 90.

Bruinessen, Martin van. (1995). Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarikat. Bandung: Penerbit Mizan, Terjemahan.

Firdaus. (2015). “Konsep Al-Rububiyah (Ketuhanan) dalam Alquran” dalam Jurnal Diskursus Islam, Vol.3, No.1, ms.102-118.

Hamzah, Azizah. (2010). “Kaedah Kualitatif dalam Penyelidikan Sosiobudaya” dalam Jurnal Pengajian Media Malaysia, Volume 6(1).

Hanafi, Muchlis. (2014). “Tafsir Al-Sa’dī tentang Sifat Allah dan Takdir: Studi Pemikiran Teologi al-Sa’di dalam Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan”. Tesis Magister Tidak Diterbitkan. Jakarta: SPS UIN [Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah. Wujud secara online pula di: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/ [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 16hb September 2017].

Hanifah, Imam Abu. (1988). Al-Fiqh al-Akbar. Bandung: Penerbot Pustaka, terjemahan Afif Muhammad.

Ibn Battah, Al-Imam Abu ‘Abdi Allah ‘Ubaid Allah ibn Muhammad ibn Battah al-‘Ukbariy @. (1418 AH [Anno Hijriah]). Al-Ibanat ‘an Syariat al-Firaq al-Najiyah wa Mujanabat al-Firaq al-Madhmumat. Madinah Munawwarah: Al-Jami‘ah al-Islamiyyah.

Ibn Mandah, Abu ʻAbd Allah Muḥammad bin Ishaq bin Mandah @. (1413 AH [Anno Hijriah]). Kitab al-Tauhid, Jilid 1, 2 dan 3. Madinah Munawwarah: Al-Jami‘ah al-Islamiyyah.

Ibn Mandah, Abu ʻAbd Allah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah @. (1986). Tauhid Asma. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.

Ibn Mandah, Abu ʻAbd Allah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah @. (1990). Tauhid Sifat. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.

Ibnu Taimiyyah, Abul Abbas Taqiy ad-Din Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harrani @. (t.th. [tanpa tahun]). Al-‘Aqidah al-Wasitiyyah. Beirut: Dar al-Arabiyyah.

Ibnu Taimiyyah, Abul Abbas Taqiy ad-Din Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harrani @. (2004). Majmu’ Fatawa, Jilid 1, 2, 5 dan 6. Riyadh: Wizarah al-Syu’un al-Silamiyyah wa al-‘Awqaf wa al-Da’wah wa al-Irsyad.

Ishak, Muhammad Abdul Karim. (2014). Risalah Qusyairiyah. Jakarta: Pustaka Amani, Terjemahan.

Ismail, Ainol Amriz. (2014). “Tujuh Resolusi K-Akidah Dirumus: Tujuan Memantapkan Akidah Umat Islam” dalam Utusan Online. Kuala Lumpur: Jumaat, 5 Disember. Wujud secara online pula do: http://www.utusan.com.my/berita/nasional/tujuh-resolusi-k-akidah-dirumus-1.32760 [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 16hb Januari 2018].

JAIS [Jabatan Agama Islam Selangor]. (2016). Larangan Menggunakan Kitab Iman: Rukun, Hakikat, dan Pembatalannya oleh Dr. Muhammad Naim bin Yasin di Masjid dan Surau Seluruh Negeri Selangor. Selangor: Penerbit Jabatan Agama Islam Selangor.

Jasmi, K.A. (2012). “Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatitif” dalam Kursus Penyelidikan Kualitatif, Siri 1. Organized by Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah, 80350 Johor Bahru, Negeri Johor Darul Ta'zim, pada 28-29 Mac. Wujud secara online juga di: https://www.researchgate.net/publication/293097563 [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 11hb Januari 2018].

Jawas, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir. (2012). “Azas Islam adalah Tauhid dan Menjauhkan Syirik”. Wujud dalam online di: https://almanhaj.or.id/3190-azas-islam-adalah-tauhid-dan-menjauhkan-syirik.html [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 16hb September 2017].

Kaelan. (2010). Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Khaldun, ‘Abd al-Rahman bin Muhammad ibn. (2004). Muqaddimah Ibn Khaldun. Jilid 2. Damsyik: Maktabah al-Hidayah.

Kiki, Rakhmad. (2011). Genealogi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Abad ke-19 sampai Abad ke-21. Jakarta: Jakarta Islamic Centre.

“Mufti Pahang Gesa Henti Ajar Konsep Tauhid Tiga Serangkai di Sekolah” dalam Malaysia Stylo, pada tarikh 30hb Ogos 2016. Wujud secara online pula di: http://www.malaysiastylonews.com/156371/mufti-pahang-gesa-henti-ajar-konsep-tauhid-tiga-serangkai-di-sekolah/ [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 16hb September 2017].

Nonchi, Mohd Hairi. (2013). Orang Kata Wahhabi ialah .... Selangor, Malaysia: Bushra Studio & Publication.

Nu’mani, Shibli. (1998). Imām Abū Ḥanīfah: Life and Works. New Delhi: Islamic Book Service,translated by M. Hadi Hussain.

PPI [Panel Penyelidik Institut] al-Qayyim. (2009). “Pembahagian Tauhid Sebelum Ibn Taimiyyah” dalam Pertubuhan Kebajikan al-Qayyim Malaysia. Wujud secara online pula di: http://al-qayyim.org/galeri/berita-artikel/33-isu-semasa/1089-993 [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 13hb Januari 2018].

Rida, Muhammad Rasyid. (1947). Tafsir al-Quran al-Hakim, Jilid 10 dan 11. Kaherah: Dar al-Manar.

Sadr al-Din, ʻAli bin ʻAli bin Muḥammad bin Abi al-ʻIzz al-Hanafi. (1418 AH [Anno Hijriah]). Syarh al-Tahawiyyah fi al-‘Aqidah al-Salafiyyah. Riyadh: Wizarah al-Syu’un al-Islamiyyah wa al-‘Awqaf wa al-Da’wah wa al-Irsyad.

Sahak, Mohamad Abdul Kadir. (2014). Ustaz, Berapakah Umur Ahli Syurga? Selangor: PTS Millennia Sdn Bhd.

Saifullah, Ustadz Arif Fathul Ulum bin Ahmad. (2015). “Antara Taqlid dan Ittiba”. Wujud secara online di: https://almanhaj.or.id/2194-antara-taqlid-dan-ittiba.html [diakses di Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: 16hb Januari 2018].

Sudianto, Sunardi bin. (2017). Mengesakan Allah: Versi e-Book. Bandung: House of Islamic Worldview. Wujud secara online juga di: https://www.researchgate.net/profile/Sunardi_Sunardi7/publication/301890949 [16hb Januari 2018].

Taylor, S.J. & R. Bogdan. (1984). Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings. Toronto: John Wiley and Sons, second edition.

Wahid, Marzuki. (2005). Studi Al-Qur'an Kontemporer: Perspektif Islam dan Barat. Bandung: Pustaka Setia.

Yasin, Mohammad Nu’im. (1978). Al-Iman: Arkanuhu Haqiqatuhu wa Nawaqidhuhu. Bandung: Alma'arif.

Yasin, Mohammad Nu’im. (1994). Yang Menguatkan yang Membatalkan Iman : Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. Jakarta: Gema Insani Press dan Penerbit Buku Andalan, diterjemah oleh Abu Fahmi dan disunting Juariyah Muhammad, cetakan ke-6.

Yasin, Mohammad Nu’im. (1996a). Yang Menguatkan yang Membatalkan Iman : Kajian Rinci Dua Kalimah Syahadah. Kuala Lumpur: t.p. [tanpa penerbit].

Yasin, Mohammad Nu’im. (1996b). Persoalan Iman dan Perkara-perkara yang Merosakkannya. Batu Caves, Malaysia: Pustaka Ilmi, terjemahan Mohd Sofwan Amrullah.

Yasin, Mohammad Nu’im. (2007). Iman Rukun: Hakikat dan Pembatalannya. Alor Setar, Kedah, Malaysia: Pustaka Darussalam, terjemahan Abdul Rahman bin Haji Abdullah, dalam tulisan Jawi.

Yasin, Mohammad Nu’im. (2014). Iman Rukun: Hakikat dan Pembatalannya. Alor Setar, Kedah, Malaysia: Pustaka Darussalam, terjemahan Abdul Rahman bin Haji Abdullah, edisi semakan dalam Bahasa Malaysia.

Yulianti, Rahmani Timorita. (2008). “Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf” dalam Jurnal Universitas Islam Indonesia, ms.1-26.

Zaidan, ‘Abd al-Karim. (1976). Usul al-Da‘wah. Baghdad: t.p. [tanpa penerbit].

Zayd, Bakr Abu (1410 AH [Anno Hijriah]). Fiqh al-Qadlaaya al-Mu’aashirah: Fiqh an-Nawaazil. Riyadh: Dar-us-Salam Publications.

Zed, Mestika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
DOI: https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v4i1.1197

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v4i1.1197.g1044

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats