Kaedah Pembangunan Akhlak Remaja Menurut Imam al-Ghazali: Aplikasinya dalam Program Tarbiah Sekolah-sekolah Menengah Aliran Agama Berasrama di Negeri Kedah, Malaysia

Khairani binti Zakariya @ Abd Hamid

Abstract


IKHTISAR: Kertas ini membincangkan kaedah pembangunan akhlak remaja menurut seorang tokoh ilmuwan Islam, iaitu Imam al-Ghazali. Kertas ini turut menyingkap siapakah tokoh terulung ini dan sejauh manakah kaedah pembangunan akhlak yang diperkenalkannya dalam kitab masyhur, “Ihya’ Ulum al-Din”, diaplikasikan dalam program tarbiah di sekolah-sekolah menengah aliran agama berasrama di Negeri Kedah, Malaysia. Kajian dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada 11 orang wakil guru dan 602 orang pelajar remaja dari 11 buah sekolah di Negeri Kedah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah pembangunan akhlak yang dicetuskan oleh Imam al-Ghazali memang diguna-pakai dan diamalkan oleh para pendidik dalam program tarbiah sekolah agama di Negeri Kedah dengan skor min keseluruhan sebanyak 4.21, iaitu pada tahap yang tinggi.

KATA KUNCI: Imam al-Ghazali, pembangunan akhlak, remaja, kitab “Ihya’ Ulum al-Din”, dan program tarbiah.

ABSTRACT: This paper discusses the methods of moral development of teenagers according to a prominent Islamic scholar, Imam al-Ghazali. This paper also reveals who is this great scholar and what are the methods of moral development that was introduced in his famous book, “Ihya 'Ulum al-Din”. This paper also ensures which methods are applied to overreach programs in residential schools of religious in the State of Kedah, Malaysia. The study was conducted by using questionnaires that were distributed to 11 teachers and 602 students from 11 schools in the State of Kedah. The results showed that the method of moral development triggered by Imam al-Ghazali was adopted and practiced by teachers in the overreach programs with an overall mean score of 4.21, which is at a high level.

KEY WORD: Imam al-Ghazali, moral development, teenager, “Ihya 'Ulum al Din”, and overreach program.

About the Author: Khairani binti Zakariya @ Abd Hamid ialah Calon Ijazah Tinggi Tamadun Islam, Bahagian Falsafah dan Tamadun, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM (Universiti Sains Malaysia), 11800 Minden, Pulau Pinang, Malaysia. E-mail: khairani3@gmail.com

How to cite this article? Abd Hamid, Khairani binti Zakariya @. (2012). “Kaedah Pembangunan Akhlak Remaja Menurut Imam al-Ghazali: Aplikasinya dalam Program Tarbiah Sekolah-sekolah Menengah Aliran Agama Berasrama di Negeri Kedah, Malaysia” in ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, Vol.2(1) Juni, pp.79-94. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung and FKIP UNSUR in Cianjur, West Java, ISSN 2088-1290.

Chronicle of the article: Accepted (April 8, 2012); Revised (May 10, 2012); and Published (June 15, 2012).


Full Text:

PDF

References


Abu Sway, Mustafa. (1996). Al-Ghazzaliyy: A Study in Islamic Epistemology. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Akram Dahaman @ Dahlan, Mohd & Amani Dahaman @ Dahlan. (2009). “Pembangunan Modal Insan dalam Perspektif Islam: Keseimbangan Antara Originality dan Kontinuiti”. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Pembangunan Modal Insan yang dianjurkan oleh Kolej Teknologi Darulnaim (KTD) Kelantan, Malaysia, pada tarikh 23-24 Mac.

al-Badawi, Abd al-Rahman. (1961). Muallafat al-Ghazali. Kaherah: Dar al-Qalam.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad Imam. (2003). Ihya’ Ulum ad-Dīn, Jilid 2 dan 4. Kaherah: Maktabah as Safa, cetakan ke-1 [baru].

Al-Jurjani. (2000). Al-Ta`rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.

al-Qaradhawi, Yusuf. (1993). Malamih al-Mujtama ‘al-Muslim al-Lazi Nunsyiduhu. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, cetakan ke-1.

al-Quasem, Muhammad Abul. (1975). The Ethics of al-Ghazali: A Composite Ethics in Islam with a Foreword by Montgomery Watt. Petaling Jaya: Central Printing.

al-Sajisstani, Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ash‘ath. (1996). Sunan Abu Dawud. Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, nombor Hadis 4682.

al-Subki, Taj al-Din Abi Nasr ‘Abd al-Wahhab bin Ali bin Abd al-Kafi. (1992). Tabaqat al-Shafi‘iyyah al-Kubra. Beirut: Dar al-Nashr.

al-Syami, Salih Ahmad. (2004). Biografi Imam al-Ghazali: Hujjatul Islam dan Pembaru Kurun ke-5. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, Terjemahan Ariffin bin Ladari.

Ansari, F.R. (1983). “Tazkiyah: The Role of the Prophet” dalam Islamic Order, Vol. 5, No.4.

Awang, Ramli. (2003). Falsafah Sains dan Pembangunan ke Arah Dimensi Baru. Skudai, Johor: Penerbit UTM [Universiti Teknologi Malaysia].

Aziz, Azmi & Wan Ramli Wan Muhamad. (2002). Tokoh Falsafah Dunia: Reformis Dunia. Kuala Lumpur: Utusan Publications, cetakan ke-1.

BPIKPM [Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia]. (1990). Surat Pekeliling. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

BPSBPSK [Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan]. (2011). Sekolah Berasrama Penuh Integrasi di Malaysia. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Brill, E.J. (1987). First Encyclopaedia of Islam. New York: Leiden.

Fahmy Zarkasyi, Hamid. (1990). Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fauzi Hamat, Mohd. (2005). Ketokohan Al-Ghazzali dalam Bidang Logik. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Hanin Hamjah, Salasiah. (2010). “Kaedah Mengatasi Kebimbangan dalam Kaunseling: Analisis dari Perspektif Al-Ghazali” dalam Jurnal Hadhari, 3(1). Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia], ms.41-57.

Ibn al-Jawzi, Abu al-Farj Abd Rahman bin ‘Ali bin Muhammad. (1992). Al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibn Khallikan, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr. (1994). Wafayat al-A’yan wa Anba’ Abna’ al-Zaman, Jilid 1. Beirut: Dar al-Sadir.

Khalif, Fathullah. (1974). Ibn Sina wa Madhhabuhu fi al-Nafs. Beirut: Jamiah Beirut al-‘Arabiah.

Khalili Shamsuddin, Azlan. (1992). Al-Ghazali dan Konsep al-Nur. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distribution.

KPM [Kementerian Pendidikan Malaysia]. (1996). Buku Laporan Kajian Status SMAR. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Nunally, J.C. (1978). Psychometric Theory. New York: Mc Graw Hill Publication Company.

Sa’id ibn Qasim, Muhammad Jamaluddin ibn Muhammad. (1995). Mau’izhat al-Mukminin Min Ihya’ Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, ms.433-438.

Smith, M. (1983). Al-Ghazali: The Mystic. Lahore: Hijra International Publishers.

Suhid, Asmawati. (2009). Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distribution, cetakan ke-1.

Umar, Azizi & Supyan Hussin. (2007). “Kekangan Kurikulum Diniah dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan Selepas Kemerdekaan: Suatu Tinjauan Awal di Sekolah Agama Rakyat” dalam Mazlan Ibrahim & Kamarudin Salleh [eds]. Islam Pasca Kemerdekaan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd., ms.25–40.

Watt, Montgomery. (1963). Muslim Intelectual: A study of Al-Ghazali. Edinburgh: Edinburgh University Press.

www.bpsbpsk.webs.com/sekolahberasramapenuh.html [laman sesawang Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, dilayari di Kuala Lumpur, Malaysia: 25 Januari 2012].

www.pemudaumno.org.my/modules.php?name=News&file=article&sid=2391 [laman sesawang Pemuda UMNO, United Malays National Organization, dilayari di Kuala Lumpur, Malaysia: 25 Januari 2012].

Yahaya, Faridah. (1997). “Keberkesanan Pengurusan Sekolah Agama Rakyat Daerah Kuala Muda, Yan Kedah”. Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan. Sintok, Kedah: Sekolah Pascasiswazah UUM [Universiti Utara Malaysia].

Zainal, Khalim & Wan Zulkifli Wan Hasan. (2009). “Pendekatan Islam dalam Menangani Masalah Disiplin Tegar: Satu Kajian Kes” dalam Jurnal of Islamic and Arabic Education, 1, ms.1-14.

Zarrina Sa’ari, Che. (2007). “Peranan Penyucian Jiwa (Tazkiyah Al-Anfus) Terhadap Pembangunan Insan dalam Masyarakat Bertamadun”. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Tasawuf Negeri Sembilan Tahun 2007: Tarbiyah Ruhiyyah sebagai Asas Kesatuan Ummah oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia, pada 22 Disember.
DOI: https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v2i1.126

DOI (PDF): https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v2i1.126.g125

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats