Pembinaan dan Penyediaan Rumah Menaik Taraf Kampong Ayer di Negara Brunei Darussalam

Haji Tassim bin Haji Abu Bakar

Abstract


RESUME: Petempatan Kampong Ayer di Negara Brunei Darussalam telah wujud semenjak petempatan awal kerajaan kesultanan tradisi Brunei. Kampong Ayer telah menjadi pusat pemerintahan dan pentadbiran. Sultan-sultan Brunei yang terdahulu sering berpindah-pindah tempat kediaman, dan akhirnya memilih Kampong Ayer sebagai pusat pemerintahan dan pentadbiran sebelum tahun 1906. Bermula pada zaman Brunei berkerajaan sendiri, penduduk Kampong Ayer boleh membuat pilihan, sama ada mahu berpindah dari air ke darat atau terus menetap di Kampong Ayer. Artikel ini, dengan mengguna-pakai kaedah kualitatif dan penjelasan deskriptif, mahukan mengkaji pihak kerajaan Brunei Darussalam menyediakan satu skim rancangan perpindahan, yang dikenali sebagai Skim Rancangan Perpindahan Penduduk Kampong Ayer ke Darat dan kemudiannya dikenali sebagai Rancangan Perumahan Negara. Pihak kerajaan Brunei Darussalam juga telah menyediakan satu kawasan petempatan untuk mengekalkan keadaan petempatan Kampong Ayer, seperti yang dirancangkan dengan membina perkampungan yang baru dan tersusun, iaitu di Kampung Bolkiah A dan Kampong Bolkiah B. Dengan adanya penyediaan dan perancangan pihak kerajaan bagi petempatan baru di Kampong Ayer yang lebih baik dan teratur, ianya dapat menarik minat penduduk Kampong Ayer untuk terus tinggal kampung-kampung yang baru tersebut. Jelasnya, berbagai kemudahan dan projek dibangunkan bagi menaik taraf Kampong Ayer dan penduduknya oleh KDYMM (Kebawah Duli Yang Maha Mulia) Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam adalah supaya Kampong Ayer dapat  dikekalkan sebagai warisan bangsa Brunei dan menjadi destinasi pelancongan juga.

KATA KUNCI: Rumah Menaik Taraf; Kampong Ayer; Rancangan Perpindahan; Warisan Brunei; Pelancongan. 

ABSTRACT:Construction and Provision of Kampong Ayer Upgrades Houses in Brunei Darussalam”. Kampong Ayer settlement in Brunei Darussalam has been in existence since the early settlement of the Brunei Sultanate tradition. Kampong Ayer has become the center of government and administration. The former Sultans of Brunei often moved to residence, and finally chose Kampong Ayer as the center of government and administration before 1906. Beginning in the reign of Brunei itself, the inhabitants of Kampong Ayer could make a choice, whether to move from water to land or continue to settle in Kampong Ayer. This article, by using qualitative methods and descriptive explanations, wanted to study the government of Brunei Darussalam to provide a displacement scheme, known as the Kampong Ayer Population Transfer Plan to the Land and later known as the National Housing Plan. The government of Brunei Darussalam has also set up a settlement to retain Kampong Ayer settlements, as planned by constructing new and structured settlements, at Kampung Bolkiah A and Kampong Bolkiah B. With the preparation and planning of the government for the new settlement in Kampong Ayer is better and orderly, it can attract the residents of Kampong Ayer to stay in the new villages. Clearly, various facilities and projects were developed to upgrade Kampong Ayer and its inhabitants by His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam are so that Kampong Ayer could be retained as a Brunei heritage and become a tourist destination as well.

KEY WORD: House Upgrades; Kampong Ayer; Transfer Plan; Brunei Heritage; Tourism.

About the Author: Dr. Haji Tassim bin Haji Abu Bakar ialah Pensyarah Kanan di APB UBD (Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam) di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi secara terus di: tassim.bakar@ubd.edu.bn

Suggested Citation: Bakar, Haji Tassim bin Haji Abu. (2018). “Pembinaan dan Penyediaan Rumah Menaik Taraf Kampong Ayer di Negara Brunei Darussalam” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Volume 11(1), May, pp.33-46. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112.

Article Timeline: Accepted (July 3, 2017); Revised (January 15, 2018); and Published (May 30, 2018).


Keywords


Rumah Menaik Taraf; Kampong Ayer; Rancangan Perpindahan; Warisan Brunei; Pelancongan

Full Text:

PDF

References


Abas, Nooratini Haji. (2016). “RPN Peruntukkan 27,183 Buah Rumah” dalam akhbar Pelita Brunei. Bandar Seri Begawan: 14 Mac. Tersedia secara online juga di: http://www.pelitabrunei.gov.bn/Lists/Berita/NewDisplayForm.aspx?ID=2140 [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

Ahmad, Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji. (2017). “Lebih 700 Pengunjung Saksikan Pameran Jejak Warisan” dalam akhbar Pelita Brunei. Bandar Seri Begawan: 29 Januari. Tersedia secara online juga di: http://www.pelitabrunei.gov.bn/Lists/Berita/NewDisplayForm.aspx?ID=312 [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

Aldino, M. Rio. (2016). “Profile Negara Brunei Darussalam beserta Wisata Menariknya”. Tersedia secara online di: https://www.hipwee.com/narasi/profile-negara-brunei-darussalam-beserta-wisata-menariknya/ [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

Alian. (2012). “Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian”. Tersedia secara online di: http://eprints.unsri.ac.id/3680/1/1._METODOLOGI_SEJARAH_DAN_IMPLEMENTASIN_DALAM_PENELITIAN.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

Awang, Idris. (2009). Penyelidikan Ilmiah: Amalan dalam Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Kamil & Shakir Sdn Bhd.

Bakar, Bolhassan Haji Abu. (2011). “Pembinaan Rumah Perintis Menaik Taraf Kampong Ayer Berjalan Lancar” dalam akhbar Pelita Brunei. Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, 5 September, ms.4.

Bakar, Haji Tassim bin Haji Abu. (2013). “Sejarah Awal Petempatan Kampong Ayer di Brunei Zaman Tradisi Sebelum 1906” dalam Kerajaan-kerajaan Melayu dan Hubungannya dengan Kesultanan Brunei. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei, ms.144-154.

Bakar, Haji Tassim bin Haji Abu. (2016). “Perkembangan Rancangan Perpindahan Negara Brunei Darussalam Pasca Merdeka: Satu Dasar Kebajikan Negara” dalam Brunei Merdeka: Kumpulan Artikel Sempena Memperingati Sambutan 30 Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Persatuan Sejarah Brunei.

Bakar, Haji Tassim bin Haji Abu & Haji Awang Asbol nin Haji Mail. (2016). “To Live on Water: Life Style of the Kampong Ayer Community during the British Residency Period, 1906-1941” in Ooi Keat Gin [ed]. Brunei: History, Islam, Society, and Contemporary Issues. London and New York: Routledge.

Chi, S.C. (1994). The Changing Socio-Economic Profile of Kampong Ayer, Negara Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Faculty of Arts and Social Sciences UBD [Universiti Brunei Darussalam].

Cinthya, Dayana. (2018). “Wisata Brunei Darussalam Tak Kalah Unik: Coba Liburan ke Sini Yuk!” dalam majalah Moslem. Jakarta: 28 Maret. Tersedia secara online juga di: https://moslemlifestyle.com/id/article/wisata-brunei-darussalam.html [diakses di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: 1 April 2018].

Creswell, John W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage Publications, Inc.

“Dewan Majlis, Selasa, 15 Jamadilakhir 1438/14 Mac 2017”. Tersedia secara online di: http://www.councils.gov.bn/JMM%20Images/laporan2017/Selasa [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

“Elektrik: Kes Kebakaran Rumah”. Tersedia secara online di: http://energy.gov.bn/SitePages/kes%20kebakaran%20rumah.aspx [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

Hamid, Rohani Haji Abd. (2017). “Fixed Wireless: Satu Kemajuan Penduduk Kampong Ayer” dalam akhbar Pelita Brunei. Bandar Seri Begawan: 3 Mac. Tersedia secara online juga di: http://www.pelitabrunei.gov.bn/Lists/Berita/NewDisplayForm [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 14hb Mac 2018].

Hassan, Awang Haji Zainuddin bin Haji. (2008). “Ristaan Bandar Brunei” dalam Pusaka, Bil.15. Tersedia secara online juga di: http://www.pusat-sejarah.gov.bn/Themed/ristaanPDF.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

Ibrahim, Haji Awang Yahya bin Haji (Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia). (1996). “Beberapa Aspek mengenai Rumah dan Perumahan di Kampong Ayer”. Kertas kerja dibentang dan dibincang dalam Simposium Antarabangsa Kampong Ayer, anjuran APB UBD (Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam), di Gadong, pada tarikh 6-9 September, ms.7-8.

Iskandar, Teuku. (1994). “Tradisi Lisan dan Historiografi Melayu dalam Penyelidikan Sejarah Brunei” dalam Awang Haji Muhammad bin Abdul Latif, Awang Haji Hashim bin Haji Mohd Noor & Awang Haji Rosli bin Haji Ampal [eds]. Brunei di Tengah-tengah Nusantara: Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah, Kementerian Belia dan Sukan Brunei Darussalam.

Ismail, Hajah Rosidah binti Haji [ed]. (2017). Brunei Darussalam Negaraku: Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan ke-33 Negara Brunei Darussalam, 23 Februari 2017. Bandar Seri Begawan: Unit Penerbitan Melayu, Bahagian Penerbitan dan Seni Grafik, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri. Tersedia secara online juga di: http://www.information.gov.bn/Malay%20Publication%20PDF/Brunei%20Darussalam%20Negaraku [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

“Jawatankuasa Rancangan Pembangunan Semula Kampong Ayer Dibentuk” dalam akhbar Pelita Brunei. Bandar Seri Begawan: 11 September 2002.

Nicholl, Robert [ed]. (2007). European Sources for the History of the Sultanate of Brunei in the Sixteenth Century. Bandar Seri Begawan: Brunei Museums Department, third edition.

Noor, Pengiran Md, Pengiran Fatimah & Nurul Syakirah Zaini. (2014). “Kampung Bolkiah Jadi Ristaan” dalam akhbar Pelita Brunei. Bandar Seri Begawan: 13 Disember.

Rachman, Farchan Noor. (2015). “Kampong Ayer: Asal Mula Bandar Seri Begawan” dalam akhbar Republika. Jakarta: 1 September. Tersedia secara online juga di: http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/15/09/01/ntzcg720-kampong-ayer-asal-mula-bandar-seri-begawan [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

Rahardjo, Mudjia. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. Kota Malang: PPs UIN [Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri] Maulana Malik Ibrahim. Tersedia secara online juga di: http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

Rahman, Haji Mohd Daud Abdul. (2018). “Mengingat Sejarah Padian Kampong Ayer” dalam akhbar Media Permata. Bandar Seri Begawan: 6 Januari. Tersedia secara online juga di: https://mediapermata.com.bn/mengingat-sejarah-padian-kampong-ayer/ [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 14hb Mac 2018].

Ramadhan, Adhitya. (2013). “Kampong Ayer: Venesia dari Timur”. Tersedia secara online di: https://travel.kompas.com/read/2013/06/12/11195417/Kampong.Ayer..Venesia.dari.Timur [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

“Rancangan Kemajuan Negara Kelapan, 2001-2005, Negara Brunei Darussalam”. Kertas Tidak Diterbitkan, ada pada penulis.

Said, Sahara Mohd. (2014). “Kembara Borneo: Kampung Ayer Brunei”. Tersedia secara online di: https://saramsa-rawahil.blogspot.co.id/2014/02/kembara-borneo-kampung-ayer-brunei.html [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 14hb Mac 2018].

Serudin, Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Haji Mohd Zain bin Hj. (1992). Brunei Darussalam: Persepsi Sejarah dan Masyarakatnya. Brunei Darussalam: Azza Publisher & Distributors.

Sjamsuddin, Helius. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Surat, M. et al. (2009). “Pendekatan Dasar Pemikiran Seni Bina Warisan Melayu bagi Mendapatkan Keselesaan Hawa serta Penyelesaian Masalah Iklim dan Persekitaran dalam Seni Bina Masa Kini” dalam Journal Design & Built: Seni Bina Warisan Melayu, Volume 2.

Temu bual bersama Dato Paduka Dr. Haji Abdul Latif bin Haji Ibrahim, beliau pernah tinggal di Kampong Lurong Sikuna, di Kampong Ayer. Temu bual pada 15 Mac 2009.

Temu bual bersama Haji Abdul Majid bin Haji Tuah, beliau pernah tinggal di Kampong Burong Pingai Ayer. Temu bual pada 14 Mac 2009.

Temu bual bersama Pengiran Haji Abdul Rahim bin Pengiran Haji Aliuddin, beliau pernah tinggal di Kampong Bakut Pengiran Siraja Muda, di Kampong Ayer. Temu bual pada 26 Mei 2009.

“Usaha Pelihara Kg. Ayer” dalam akhbar Media Permata. Bandar Seri Begawan: 16 Jun 2017. Tersedia secara online juga di: https://mediapermata.com.bn/usaha-pelihara-kg-ayer/ [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 15hb Januari 2018].

YSHHB [Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah]. (1998). Buku Majlis Sempena Memperingati 5 Tahun Penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Bandar Seri Begawan: Penerbit YSHHB.

Zain, Norliah Md. (2015a). “Warta Mukim Berakas 'A' Wajar Dicontohi” dalam akhbar Pelita Brunei. Bandar Seri Begawan: 24 Oktober. Tersedia secara online juga di: http://www.pelitabrunei.gov.bn/Lists/Rencana/NewDisplayForm [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].

Zain, Norliah Md. (2015b). “Kemakmuran Kampung Bolkiah B” dalam akhbar Pelita Brunei. Bandar Seri Begawan: 18 Disember. Tersedia secara online juga di: http://www.pelitabrunei.gov.bn/Lists/Rencana/NewDisplayForm [diakses di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: 25hb Januari 2018].
DOI: https://doi.org/10.2121/sosiohumanika.v11i1.1001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons

SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.

Stats Counter